Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EC begrippen H5

BegripUitleg
Arbeidsproductiviteit productie van één persoon per uur of per dag
Hergebruik afgedankte producten opnieuw gebruiken
Individuele baten opbrengsten van één bedrijf
Individuele kosten productiekosten die één bedrijf moet betalen
Maatschappelijke baten de voordelen die de bevolking van iets heeft
Maatschappelijke kosten de nadelen die de bevolking van iets heeft
Milieu de leefomgeving van mensen
Milieuheffing belasting op milieu-onvriendelijke producten
Milieuvriendelijke productie produceren op een manier dat je rekening houdt met het milieu
Schaalvergroting bedrijven worden steeds groter en produceren meer
Specialisatie bedrijven produceren nog maar één of enkele producten
Technologische ontwikkeling verbetering van de techniek
Created by: Vincent van der Pas Vincent van der Pas on 2012-05-14Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.