or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

新汉语水平考试一级 - 生词 - 全 1

Nuevo HSK 1 - Vocabularios - Completo 1

中文Pīnyīn
ài
爸爸 bàba
杯子 bēizi
北京 Běijīng
běn
不客气 Bú kèqi
cài
chá
chī
出租车 chūzūchē
打电话 dǎ diànhuà
de
diǎn
电脑 diànnǎo
电视 diànshì
电影 diànyǐng
东西 dōngxi
dōu
对不起 duìbuqǐ
duō
多少 duōshao
儿子 érzi
èr
饭店 fàndiàn
飞机 fēijī
高兴 gāoxìng
工作 gōngzuò
gǒu
汉语 Hànyǔ
hǎo
hěn
后面 hòumiàn
huí
huì
火车站 huǒchēzhàn
suì
jiā
jiào
今天 jīntiān
jiǔ
kāi
kàn
看见 kànjiàn
kuài
lái
老师 lǎoshī
le
lěng
líng
liù
妈妈 māma
ma
mǎi
māo
méi
没关系 méi guānxi
米饭 mǐfàn
名字 míngzi
明天 míngtiān
哪儿 nǎr
ne
néng
你们 nǐmen
nián
女儿 nǚ'ér
朋友 péngyou
苹果 píngguǒ
qián
前面 qiánmián
qǐng
rén
认识 rènshi
sān
商店 shāngdiàn
shàng
上午 shàngwǔ
shǎo
什么 shénme
shí
时候 shíhòu
shì
shū
shuí/shéi
shuǐ
水果 shuǐguǒ
睡觉 shuìjiào
说话 shuō huà
他们 tāmen
她们 tāmen
tài
天气 tiānqì
tīng
同学 tóngxué
我们 wǒmen
喜欢 xǐhuan
xià
下午 xiàwǔ
下雨 xiàyǔ
先生 xiānsheng
现在 xiànzài
xiǎng
xiǎo
小姐 xiǎojiě
xiē
xiě
谢谢 xièxie
星期 xīngqī
学生 xuéshēng
学习 xuéxí
学校 xuéxiào
衣服 yīfu
医生 yīshēng
医院 yīyuàn
椅子 yǐzi
yǒu
yuè
zài
再见 zàijiàn
怎么 zěnme
怎么样 zěnmeyàng
zhè
中国 Zhōngguó
中午 zhōngwǔ
zhù
桌子 zhuōzi
昨天 zuótiān
zuò
zuò
Created by: Luan on 2012-04-18Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.