Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

uitdrukkingen

5 en 6

QuestionAnswer
Alles op het spel zetten een groot risco nemen
Je beste beentje voorzetten je uiterste best doen
Op het verkeerde paard wedden voor iets kiezen dat achteraf tegenvalt
zwemmen in het geld heel rijk zijn
van iets een sport maken iets voor de lol doen
de poppen gaan aan het dansen de problemen beginnen
de kat uit de boom kijken afwachten tot er iets gebeurt
oude koeien uit de sloot halen over dingen pratn die al vroeger uitgepraat zijn
de knoop doorhakken een moeilijke beslissing nemen
de koe bij de hoorns vatten een probleem aanpakken door er recht op af te gaan
Created by: xmxbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.