Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkku Maaliskuu

QuestionAnswer
a hoop rengas
a queue jono
a school dinner kouluruoka. kouluateria
delicious herkullinen
have a look katsoa
them niitä
could voisinko
perhaps ehkä
a sausage roll makkararulla
a waffle vohveli
a dessert jälkiruoka
custard vaniljakastike
to them heille
with them heidän kanssaan
with us meidän kanssamme
a head cook pääkokki
a dinner lady ruuanjakaja
lots of paljon
Fresh tuore
a vegetable vihannes
serve tarjoilla, tarjota
a main course pääruoka
meat liha
pasta pasta
pay maksaa
a packed lunch eväspaketti
teach opettaa
healthy terveellinen
junk food roskaruoka
pass ojentaa
There you go Tässä, ole hyvä
a fun park huvipuisto
a ride laite
a roller coaster vuoristorata
a Ferris wheel maailmanpyörä
an area alue
a machine kone, laite
action toiminta
climb kiivetä
be into olla kiinnostunut
swing keinua
a pedal car polkuauto
a race kilpailu
enough tarpeeksi
alone yksin
which one mikä, kumpi
check tarkistaa
a final loppukilpailu
a second sekunti
shout huutaa
a commentator selostaja
at a time kerrallaan
stupid tyhmä, typerä
side by side rinnakkain
a bend mutka
catch up saavuttaa
a crash törmäys
a willow paju
countryside maaseutu
get off nousta pois
Excuse me Anteeksi.
the next seuraava
a stop pysäkki
near lähellä
fairly melko, aika
cIose lähellä
safely turvallisesti
past ohi
turn käantyä
keep going jatkaa matkaa
until kunnes
a sign kyltti
already jo
room tila
a van pakettiauto
a fence aita
a piglet pikkupossu
a goat vuohi
a bull sonni
a yard piha
hold on odottaa
rush kiire
a turkey kalkkuna
a monster hirviö
down alas, alhaalla
next to vieressä
Nothing much. Ei paljon mitään
opposite vastapäätä
depend on riippua jostakin
around ympäri
the world maailma
always aina
a playground koulun piha, leikki kenttä !
Come on! Tulehan!
a head rehtori
quite melko, aika
wear pitää yllään
a tie solmio, kravatti
nearly lähes, melkein
an assembly päivänavaus
often usein
physics fysiikka
geography maantieto
a lollipop lady liikenneavustaja
across yli
a road tie
helpful avulias
careful varovainen
a canteen ruokala
never ei koskaan
Important tärkeä
the thirteenth kolmastoista
the first ensimmänen
confused hämmentynyt
nothing ei mitään
November marraskuu
else muu
the second toinen
nod nyökätä
seem näyttää, vaikuttaa
shy ujo
stare tuijottaa
laugh nauraa
simply kerta kaikkiaan
Scotland yksinkertaisesti
whereabouts missä päin
a capital pääkaupunki
the third kolmas
detention jälki-istunto
Enough! Riittää!
hope toivoa
you will be olette, tulette olemaan
a bar patukka
like haluta, pitää
Created by: kuittinen on 2012-03-12bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.