Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 6 opdr 7

Woordenschat blok 6 'Op Nieuw Niveau' opdr 7

woorduitleg
ambassade gebouw waar de belangrijkste vertegenwoordiger van een ander land woont
crematorium gebouw voor lijkverbranding
gemaal gebouw met machines die water wegpompen uit een polder
hangaar stalling voor vliegtuigen
hospitaal ziekenhuis
huis van bewaring gevangenis
kazerne gebouw waar soldaten wonen
kiosk eenvoudig gebouwtje waar kranten, snoep enzovoort worden verkocht
polikliniek afdeling van een ziekenhuis waar je alleen overdag behandeld kunt worden
veilinggebouw gebouw waar spullen worden verkocht aan degene die er het meeste voor wil betalen
Created by: Vincent van der Pas Vincent van der Pas on 2011-07-04bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.