Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 4 opdr 10

Woordenschat blok 4 'Op Nieuw Niveau' opdr 10

woorduitleg
dan band waaraan je kunt zien hoe goed iemand is in judo
darts spel met pijltjes die je moet werpen naar een rond bord
deltavliegen zweefvliegen terwijl je hangt aan een driehoekig toestel
noren lange schaatsen met rechte ijzers om hard mee te rijden
marathon hardloopwedstrijd over een lange afstand
rugby sport met een eivormige bal waar je tegen mag trappen of mee mag gooien en die in een doel terecht moet komen
salto sprong waarbij je over de kop gaat
shuttle pluimbal (bal met nylonveren) bij badminton
tossen een munt opgooien om te bepalen wie er mag beginnen
trampoline verend net waarop je kunt springen en oefeningen doen
Created by: vavdpasbad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.