Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WS blok 3 opdr 6

Woordenschat blok 3 'Op Nieuw Niveau' opdr 6

woorduitleg
bloesem bloem(en) van een vruchtboom
boomgaard stukgrond waarop fruitbomen staan
citrusfruit citroenen, sinaasappels, mandarijnen enzovoort
compostbak bak met gaten waarin onder andere tuinafval en groenteafval tot mest worden omgevormd
dolfinarium zwembak waar dolfijnen kunstjes vertonen voor publiek
dressuur het africhten, leren gehoorzamen (van dieren)
gazon grasperk
gft-bak bak voor groente-, fruit- en tuinafval
loofboom boom met bladeren
reptiel kruipend dier, bijvoorbeeld een slang of krokodil
Created by: Vincent van der Pas Vincent van der Pas on 2011-07-03Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.