Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Cudzie slová

Významcudzie slovo
knižnica, knižná zbierka bibliotéka
obchodná a podnikateľská činnosť biznis
hmyz, vydáva prenikavý zvuk cikáda
náuka o bunke cytológia
zubaté zakončenie múrov hradieb cimburie
podiel akcionárov na zisku dividenda
prenikanie, presakovanie difúzia
drahocenná ozdoba hlavy diadém
zobrazovacie zariadenie displej
pracovník riadiaci chod prevádzky dispečer
pohovka diván
zdivočený austrálsky pes dingo
vymyslená predstava fikcia
neúspech, porážka fiasko
záverečná časť finále
predmet obrovských rozmerov gigant
zimný spánok živočíchov hibernácia
postupnosť, poradie hierarchia
závodisko pre kone hipodróm
predpoklad, domnienka hypotéza
klamná predstava chiméra
lekár liečiaci mechanickými zákrokmi chirurg
odbor dynamiky kinetika
náuka o psoch kynológia
najmenšie alebo najväčšie množstvo limit
bezfarebný lak politúra
strunový hudobný nástroj lýra
ťažký stupeň ochrnutia paralýza
plemeno koní lipican
nádenník,nekvalifikovaný robotník v Ázii kuli
Created by: 1356965781bad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.