Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

NESA Herb Comp 09.1

NESA Herb Comp 09 Formula Ingredients

QuestionAnswer
Ma Huang Tang C)Ma Huang D)Gui Zhi A)Xing Ren E)ZGC
Yin Qiao San C)Jin Yin Hua, Lian Qiao D)Jie Geng, Niu Bang Zi, Bo He, Dan Dou Chi A)Jing Jie, Dan Zhu Ye, Lu Gen A/E)GC
Chuan Xiong Cha Tiao San C)Chuan Xiong D)Bai Zhi, Qiang Huo, Xi Xin
Bai Hu Tang C)Shi Gao D)Zhi Mu A)ZGC, Geng Mi
Long Dan Xie Gan Tang C)Long Dan Cao D)Huang Qin, Zhi Zi, Chai Hu A)Che Qian Zi, Ze Xie, Mu Tong, Dang Gui, Sheng Di Huang E)GC
Liu Yi San Hua Shi (6), GC (1)
Da Cheng Qi Tang C)Da Huang D)Mang Xiao A)Zhi Shi, Huo Po
Wu Ling San C)Ze Xie D)Fu Ling, Zhu Ling A)Bai Zhu, Gui Zhi
Wu Pi San peels Sang Bai Pi, Sheng Jiang Pi, Fu Ling Pi, Chen Pi, Da Fu Pi
San Ren Tang nuts Xing Ren, Bai Dou Kou, Yi Yi Ren
Er Miao San Huang Bai, Cang Zhu
Si Ni Tang C)Sheng Fu Zi D)Gan Jiang A)ZGC
Si Jun Zi Tang C)Ren Shen D)Bai Zhu A)Fu Ling E)ZGC
Liu Jun Zi Tang Si Jun Zi Tang + Chen Pi, Ban Xia
Sheng Mai San C)Ren Shen D)Mai Men Dong A)Wu Wei Zi
Si Wu Tang C)Shu/Sheng Di Huang D)Dang Gui A)Bai Shao, Chuan Xiong
Ba Zhen Tang Si Jun Zi Tang + Si Wu Tang + Sheng Jiang, Da Zao
Liu Wei Di Huang Wan C)Shu/Sheng Di Huang D)Shan Zhu Yu, Shan Yao A)Ze Xie, Fu Ling, Mu Dan Pi
Liang Fu Wan C)Gao Liang Jiang, Xiang Fu
Jin Ling Zi San C)Chuan Lian Zi D)Yan Hu Suo
Shi Xiao San C)Pu Huang, Wu Ling Zi
Wen Jing Tang C)Wu Zhu Yu, Gui Zhi D)Dang Gui, Chuan Xiong, Bai Shao A)E Jiao, Mai Men Dong, Ren Shen, Ban Xia, Sheng Jiang, Mu Dan Pi A/E)GC
Yu Ping Feng San C)Huang Qi D)Bai Zhu A)Fang Feng
Er Chen Tang C)Ban Xia, Chen Pi/Ju Hong D)Fu Ling A)ZGC E)Sheng Jian, Wu Mei
Created by: clehmannbad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.