Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Leereenheid 6 - KG

symbolische achtergronden en constructieve aspecten van middeleeuwse kerkbouw

QuestionAnswer
Wat is het laagste niveau waarop verwantschap tussen gebouwen tot uitdrukking kan komen? bouwloods werkt gewoon in één stijl en dus lijken al zijn gebouwen. Worden dus tot de zelfde stilistische groep gerekend. OOK: omdat ze een vergelijkbare functie hadden, (de navolgingen van aken hebben vaak in ieder geval dat gemeen)
Wat is het niveau hoger dan bouwloods? Op een niveau hoger: stilistische overeenkomsten doordat ze geïnspireerd zijn door dezelfde voorbeelden (12e eeuw). Bouwlieden werden al van ver gehaald als dat nodig was.
Wat is het een-na-hoogste niveau van verwantschap tussen gebouwen? hoge geestelijken of goed opgeleide leken waren bij het ontwerp betrokken waren. Referenties: details van vorm en maat, naam en patroonheilige om te verwijzen naar andere gebouwen (getalssymboliek) en de geografische nabijheid is daarbij niet belangrijk.
Wat is het hoogste niveau waarop verwantschap tussen gebouwen tot uitdrukking kan komen? Op het allerhoogste niveau: op symbolisch niveau verwijzen naar een andere hemelse werkelijkheid. Dingen die nagevolgd werden: maat van de tempel van Salomo, of verwijzinn naar het Hemelse Jeruzalem door relieken in kapitelen (of edelstenen in kapitelen).
koepelgewelf Heeft de vorm van een halve bol (dus ronde grondslag).
tongewelf halfronde vorm. Kleine ramen omdat die de kracht van het gewelf niet aan kunnen.
Kruisgewelf Opgebouwd uit twee tongewelven die elkaar kruisen.
Kruisribgewelf variant op een kruisgewelf. Kruizen zijn vervangen door ribben. De ribben hadden vooral een ondersteunende en ethische rol.
Waaiergewelf Vooral in Engelse kerken: kathedraal in norwich. 1446-1472. Ook dus kruisribgewelf dat verfraaid is.
Welke gebouwen in de middeleeuwen werdenals het meest navolgenswaardig werden beschouwd 1. Dom van Speyer , 2. Koninklijke abdijkerk van Saint Denis, 3. kerkgebouwen in de tijd van Constantijn , 4. Paltskapel van Aken , 5. Tempel van Salomo (rotskoepel). 6. Heiligdom rond het graf van christus in Jeruzalem: 7. de anastasis rotonde
Waarom werden die gebouwen als navolgenswaardig beschouwd? technische prestatie en vernieuwend bouwconcept,
Welke vier personen of groepen waren bij middeleeuwse bouw betrokken (1) Opdrachtgever: bouwheer; 2 Architect: leverde het idee 3. Meestersteenhouwer/metselaar: zette het idee om in hanteerbare aanwijzingen voor de bouwlieden, 4. Bouwlieden: bouwloods – had een eigen handschrift en bepaalde daarmee de stijl.
Wanneer en waar werden stenen gewelven toegepast na de val van het Romeinse Rijk Pantheon en de basilica van Maxentius en Constantijn in Rome (76-138), In het westen deed men het niet doordat de niet-Romeinse volkeren het niet konden; Tot de 13e eeuw bleef het uitzonderlijk (door constructiemoeilijkheden).
Vier manieren waarop een koepelgewelf verbonden kan zijn met het gebouw waarop het rust 1.- Direct op het muurwerk van het gebouw geplaatst, 2. Tamboer (daarin zijn vensters uitgespaard). 3. Onderbouw met vierkante grondslag worden geconstrueerd: ronde koepel op het vierkante grondslag wordt dan voorbereid door pendentieven, 4. trompen.
Een pseudobasiliek kunnen herkennen Een type kerk waar bij de midden of hoofdbeuk wel boven de zijbeuk uitrijst, maar niet zo hoog dat er plaats is voor een lichtbeuk.
Weten vanaf wanneer het kruisribgewelf in vrijwel alle kerkgebouwen werd toegepast Vanaf de 12e eeuw:
Weten welke kerk werd beschouwd als het eerste Gothische kerkgebouw en wanneer de bouw ervan begon De koninklijke abdijkerk in Saint-Denis. Bouw begon in 1140
Voorbeelden kennen van gebouwen die verwijzen naar (aspecten van) de tempel van Salomo (verward met de Rotskoepel) Castel del Monte van frederik II
Voorbeelden kennen van gebouwen die verwijzen naar de Anastasis-rotonde in Jeruzalem heilige grafkerk van Paderborn, kloostercomplex santo stefano (bologna)
Voorbeelden kennen van gebouwen die verwijzen naar de paltskapel in Aken baptisterium in Florence, kapel van het bischoppelijke paleis van hereford (robert van lotharingen), alter turm in Mettlach, Damesstiftkirche van cosmas en damianus,
Weten wat bedoeld wordt met het Hemelse Jeruzalem en begrijpen welke betekenis het Hemelse Jeruzalem had voor de middeleeuwse kerkbouw De kerk is dus een allegorie van het nieuwe Jeruzalem. Stad: de kerk als gemeenschap werd opgevat als de Stad Gods op aarde (en dat was dus weer een afspiegeling van het nieuwe Jeruzalem).
Begrijpen dat de indeling van een kerk kan worden gezien als een afspiegeling van een stedelijke infrastructuur (4) Grote gothische kathedraal: geprobeerd om ze te interpreteren als het heilige Jeruzalem:
Bouwloods middeleeuwse bedrijfsvorm: een gemeenschaps van steenhouwers, etc. die onder leiding van een meester aan een bouwwerk werkten
Centraalbouwvorm gebouw met twee of meer symmetrie-assen
Kapitelen zuil met beeldhouwwerk
Palts paleis van middeleeuw vorst
Traveeën afstand tussen twee opeenvolgende steunpuntassen
Westbouw zelfstandig bouwonderdeel aan de westzijde van een kerk
Basilica langwerpig gebouw waarvan de hoofdbeuk hoger is dan de zijbeuken
Koepelgewelven halve bol
Kruisgewelven als twee gelijke tongewelven elkaar snijden
Thermen badhuis
Tongewelven doorgaand gewelf met een halve cirkel
Cassetten verdiept paneel in het plafond
Gewelfschaal gewelfkap
Middenbeuk basilica
Pendentieven overgang van vierkant grondplan naar een rond koepelgewelf
Ribben boog onder een gewelf
Zijbeuk pseudobasiliek/schip
Apsidiolen kleine apsis
Baptisterium doopkerk
Kloostergewelf gewelf dat uit vier gewelfkappen bestaat. Ze raken elkaar op de graat
Apsis Nisvormige ruimte met een halfronde ruimte ter afsluiting van het koorschip/zijbeuk van een kerk
Formeel houten schoorconstructie die dient als mal voor het mestelen van een gewelf
Grieks kruis kruisvorm met vier gelijkvormige armen
Tamboer ringvormige of polygonale onderbouw waarop een koepel rust
Created by: 897561713669106