Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Leereenheid 5 - KG

Griekse en romeinse beeldhouwkunst van mensen

QuestionAnswer
welke formele ontwikkeling hebben de Griekse en romeinse beeldhouwkunst doorgemaakt? van sacraal naar meer profaan. en dus ook verbreding in de toepassing en de plaatsing. niet meer alleen tempels, maar ook andere openbare gebouwen en ruimten.
welke tijdvakken van de Griekse en romeinse oudheid worden klassiek genoemd? Griekse cultuur van 5e en 4e eeuw BC, en romeinse van 1e en 2e eeuw AD.
wat wordt bedoeld met de archaïsche periode? 700-499 BC
welke onderverdelingen kent de archaïsche periode? vroeg (680-625BC), rijp (625-550BC), laat (550-490BC)
welke kenmerken zijn typerend voor de grote stenen beelden van mensfiguren uit de archaïsche periode? jonge mannen, met draperie beklede vrouwen, hoekige lijven, étagère kapsels, archaïsche glimlach, frontaal, naakte mannen, starre plooival gewaden van vrouwen.
wat wordt bedoeld met de strenge stijl 500 tot 450 BC (volgend op late archaïsche tijd)
welke kenmerken zijn typerend voor de vrijstaande beelden en de architectonische beeldhouwkunst uit de strenge stijl? strakke plooival en zachte gelaatsuitdrukking en vereenvoudiging en verzwaring van volumes in het beeld: grote vlakken , dikkere randen in gezicht etc. contraposte. knielende of zittende figuren zijn nieuw. haardracht is natuurlijkere.
wat word bedoeld met de klassieke stijl? 480-320BC (valt best samen met strenge stijl)
welke kenmerken zijn typerend voor de vrijstaande beelden en de architectonische beeldhouwkunst uit de klassieke? heup boven speelben naar voren, contrapost beweging is gebleven. plooien zijn complexer in ontwerp: modeléplooien en kettingplooien, bewegingslijen, draperie etc.
wat word bedoeld met de hellenistische stijl? 320-30BC
welke kenmerken zijn typerend voor de vrijstaande beelden en de architectonische beeldhouwkunst uit de hellenistische stijl? meer uitdrukking aan emoties en leeftijd en persoonlijkheid. meer beweging.
wat zijn de vier belangrijkste informatiebronnen waarop onze kennis van de Griekse beeldhouwkunst berust? (1) originele bronzen en stenen beelden, (2) romeinse kopieen van die beelden (3) afbeeldingen van die beelden, (4) geschriften van plinius en pausanius.
welke twee materialen werden het meest gebruikt in Griekse beeldhouwkunst? steen en brons (ook ivoor, goud, zilver, hout, terracotta, ijzer, maar niet bewaard)
welke twee manieren van bronsgieten in de oudheid werden beoefend en wat zijn de voor- en nadelen van beide werkwijzen? massief gieten en cire perdue
in welke vier categorieën kan de beeldhouwkunst van de oudheid gerubriceerd worden naar gebruik en functie? religieuze werken, commemoratieve sculptuur, grafmonumenten, portretten
welke twee nieuwe categorieën kwamen daar in de romeinse tijd bij? historische reliëfs en sarcofaagreliëfs
hoe en wanneer vond de functieverschuiving plaats van de beeldhouwkunst van cultisch naar esthetisch en welke nieuwe thematiek was het gevolg van deze ontwikkeling? ergens in de 1e eeuw AD begon men te verzamelen. en dus werd iets mooi en niet meer alleen religieus. beelden uit tempel en in collectie. Daardoor ook nieuwe thematiek: meer portretten van de verzamelaars b.v. en de individuele opdrachtgevers.
welke drie kenmerken maken de Augustus van Prima Porta tot een typisch Romeins beeld? (1) het is een portret ipv een voorstelling (2) keizer is niet naakt maar in militair kostuum (3) aandachtspunt buiten zichzelf.
welke vijf genres vind je in de Romeinse portretkunst? realistische portretten, togabeeld, pantserbeeld, herme, ruiterstandbeeld. Belangrijk kenmerk: combinatie van realisme en allegorie.
op welke manier komen personificaties en echte personen in de romeinse beeldhouwkunst voor? unieke persoonlijkheden in een relief als peronsnen di ehoren in wereld van mythe en fantasie.
wat wordt bedoeld met de tapijtstijl en statuaire stijl bij romeinse sarcofagen? tapijtstijl vanwege neiging om alles helemaal te vullen; statuaire stijl: grote figuren die ten voeten uit naast elkaar staan afgebeeld.
akroterium gebeeldhouwde versiering op de hoeken en in het midden van het fronton van een griekse temple (koppen van goden of bloemen of mythische figuren)
antefix architectonisch ornament in marmer of terracotta geplaatst langs een daklijst van een Griekse temple.
askist stenen of terracotta kiest voor as van overledene
classicisme toepassing in verschillende kunstvormen van verhoudingen vormen en onderwerpen uit de klassieke oudheid. vanaf 18e eeuw: neoclassicisme
contrapost houding waarbij stand van de schouders tegengesteld is aan heupen.
fries gebeeldhouwde rand boven architraaf.
fronton bekroning van een gevel venster of entree in de vorm van een driehoek. timpaan omrand door lijstwerk.
herme vrijstaand beeld van de god hermes: rechthoekige zuil met kop, afgeknotte armen en geslachtsdeel.
horror vacui angst voor het lege
metoop een vlakke stenen plaat die de ruimte vult tussen twee trigliefen voorzien van reliefs
triglief iets in een tempel.
pediment fronton
peplos lange wollen tuniek vastgezet op de schouders
polis stad/stadsstaat
sarcofaag stenen grafkist, bovengronds opgesteld
speelbeen losse been
standbeen been waarop je staat
stèle rechtop geplaatst graf- of gedenkplaat uit de oudheid, voorzien van inscriptie of relief
Created by: 897561713669106