Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Leereenheid 4 - KG

Leereenheid 4: geschiedenis van kunstgeschiedenis

QuestionAnswer
Wat is de visie van Gregorius op kunstwerken? hij was vooral geinteresseerd in de iconografie van de beeldende kunst
Welke waarde hechtte Chrysoloras aan kunstwerken? zij waren belangrijke bronnen voor de historie (etnografische benadering)
Wat is de benadering van kunst door Caylus? benadrukte de culturele omstandigheden waarin de kunst was gemaakt., en zij waren een zelfstandige bron van inzicht en kennis over antieke zeden en gewoonten.
Wanneer leefden Gregorius, Chrysoloras, Caylus? Gregorius: 12e eeuw; Chrysoloras 14e/15e eeuw; claylus: 18e eeuw
Op welke manier kreeg de interesse voor de middeleeuwen vorm bij Michelet? door een tentoonstelling in het Musée des monuments francais in 1789-1790 (opgericht door Lenoir). Hij zag daar dat kunst directe ingang tot het verleden kon zijn. Is romantische benadering: expressie op beelden zou makkelijk te interpreteren zijn.
Op welke manier kreeg de interesse voor de middeleeuwen vorm bij Huizinga? op een tentoonstelling in 1902 in Brugge: Les Primitifs Flamands (schilders uit de 15e eeuw in vlaanderen).
Wat is essentialisme? algemeen geldige uitspraken te doen over de essentie van een periode of land of mentaliteit. (hegel).
Wat is zeitgeist? hegel dacht dat elk volk met eigen specifieke eigenschap weer bijdroeg aan de evolutie van de mens. Volksgeist of Zeitgeist
Geef voorbeelden van essentialistisch denken Schnaase 1843 (kunst is noodzakelijke uiting van volk), Alpers (1983): de NL gaan over seeing and representation; Levey 1996: buste van Uzzano – zijn gezicht is het gezicht van het geweten van florence. Daarom national gallery: schatkamer van emoties.
Waarom ontwikkelde de benadering van Plinius zich in de middeleeuwen niet meer, maar juist wel weer nieuwe bloei in de Renaissance? omdat in de middeleeuwen minder interesse was in realisme en vaardigheden. In de renaissance kwam dat weer terug (kunst van kunnen), ook door bestudering van klassieke teksten.
Wat is de visie op kunstwerken van Pausanius? (2e eeuw na christus), kunstwerken zijn integraal deel van de plaatsgebonden cultuur
Van welke benadering wordt Pausanius als oervader gezien? cultuurhistorische benadering?
Hoe beschouwde Plinius de ontwikkeling van de beeldende kunst? als technische ontwikkeling, maar ook als opkomst, bloei, verval.
Van welke benadering wordt Plinius als oervader gezien? kunsthistorie.
Noem enkele uitwerkingen van de kunsthistorische theorie boccaccio, Vasari, Cicero, Ghiberti, Karel van Mander.
hoe is het boek Vite van Vasari samengesteld, en welke aspecten zijn het meest invloedrijk geweest? algemene inleiding van de drie kunsten (disegno); drie technische traktaken over elk van die kunsten; biografieën van kunstenaars. Geloof in evolutie van kunst heeft meeste invloed gehad en als het gaat over dateren, lokaliseren en beoordelen van kunst.
Welke bijdrage heeft Mancini geleverd aan de ontwikkeling van de kunsthistorische wetenschap? het indelen van de kunst in scholen: de romeine, venetiaanse, toscaanse school.
In welk opzicht sloot Winckelmann aan bij de benadering van Vasari en Plinius en in welk opzicht verschilde hij? ook voor W belangrijk: levensechtheid en schoonheid en concept van evoluationaire ontwikkeling (groei, bloei, verval). En antieke kunstwerken waren prachtig (niet het voorstadium van michelangelo)
Waarom is Winckelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums de opmaat voor een synthese tussen de cultuurhistorische en kunsthistorische benadering vanaf het einde van de 18e eeuw? omdat hij kunstgeschiedenis combineerde met cultuurhistorische verklaring (politiek klimaat) voor perfectie van deze kunstwerken.
Wanneer begon er cultuurhistorische interesse te ontstaan voor de middeleeuwen? laat 18e eeuw
Op welke manier kreeg de interesse voor de middeleeuwen vorm bij D’Agincourt? hij meende dat je via de kunst de cultuur van de middeleeuwen kon begrijpen (ook als hij het lelijk vond)
Wat is de visie van Wölffin op de kunsgeschiedenis en hoe is er voor het eerst een geslaagde synthese tussen kunsthistorische en cultuurhistorische benadering tot stand gekomen? experimentele esthetica: hij poneerde dat het abstracte vormgebruik samenhing met individuele stijl, nationale stijl en tijdstijl. (basis: waarnemingspsychologie)
voorbeelden van stijlhistorici Wölffin, Riegl
Wat is de visie van Riegl op de kunstgeschiedenis, uitgaande van het centrale begrip Kunstwollen? kunstwollen = smaak. (optische en haptische benadering) (bij optisch: verder weg, bij haptisch: up close and personal). kunstverandering komt voort uit gewijzigde visie op het leven.
Wat zijn de drie fasen van de iconografisch-iconologische interpretatiemethode van Panofsky? Pre-iconografisch/iconografisch/iconologisch (thema’s en begrippen)
Wat is de visie van De Jongh op de 17e eeuwse Nederlandse kunst, uitgaande van de term schijnrealisme? verborgen symboliek (panofsky) = schijnrealisme (de jongh). karakteristiek voor 17e eeuw: combinatie van realistische vorm met zinnebeeldig denken
Wat is de theorie van Gombrich over de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis en hoe verschilt deze van stijlhistorie en iconografisch-iconologisch? elke kunstenaars start vanuit schema’s. waar is een wil is is een weg is eerder: als er al een weg is kan de wil het mooi maken (rembrandt kon meer omdat hij nou eenmaal in zijn tijd leefde).
Wat is de kritiek op de icolonogie vanaf de jaren tachtig van de 20ste eeuw? geen oog voor het esthetische aspect (eenzijdige benadering). ook andere bronnen dan literatire bronnen uit die tijd gebruiken,
Wat wordt bedoeld met kunstgeschiedenis als mentaliteitsgeschiedenis? interpretatie van schilderijen ook op basis van gedrag en normen uit een tijd.
Wat wordt bedoeld met de associatiemethode? denkpatronenen , dus sociale of politieke associaties die de schilderijen bij tijdgenoten hebben opgeroepen. (wel arbitrair).
Wat zijn de bezwaren van de auteur tegen de benaderingen zoals die van Hanneke Grootenboer (voortbouwend op semiotiche interpretaties van Mieke Bal en Norman Bryson)? hypothetisch karakter.lezen als zwaarwichtige exercities ipv dat ze inzicht geven in artistieke en historische kwaliteiten van de kunst.
Wat is de ontwikkeling van de kunst sinds 1890 volgens Alfred Barr (1e directeur MOMA 1929) sinds 1890 een nieuwe fase. kunstenaars hoeven de wereld niet meer te verbeelden, onvermijdelijke ontwikkeling naar abstractie (geometrische en niet-geometrische)
Waarom hadden het existentialisme en het postmodernisme kritiek op lineaire ontwikkelingstheorieën als die van Barr? alleen andacht voor stijl hebben, en geen rekening houden met cultuurhistorie.
Wat word bedoeld met visual culture studies? aandacht naar verscheidenheid van kunstvormen (visuele uitingen), in postmoderne wereld visuele communicatie heeft nadruk. niet belangrijk of het kunst is of niet, is bronnenmateriaal waaruit waarden afgelezen kunnen worden.
Wat wordt bedoeld met world art studies? waarom het maken van kunst wereldwijd gedrag is is de essentiele vraag voor deze benadering.
altaarstuk of retabel. Gebeeldhouwde of geschilderde decoratie boven het altaar
embleem kleine afbeelding met daarbij kernachtige spreuk zoals een wpreekwoord of kort gedicht met opvoedende strekking
encaustiek schildertechniek waarbij pigmenten vermengd worden met hete bijenwas. transparante kwaliteit. gebruikt in de oudheid
genrevoorsteling verhalende voorstelling uit het dagelijks leven (of genrestuk)
iconografie volgens Panofsky het onderdeel van de kunstgeschiedenis dat zich bezighoudt met het onderwerp of de betekenis van de kunstwerk.
iconografie algemeen bestudering van hoe beelden en voorstellingen eruit zien
iconologie bestudering van wat beelden en voorstellingen betekenen
impressionisme stroming in schilderkunst; schetsmatig penseeltoets, heldere kleuren, vluchtigheid van moment en de indruk die het maakt op de schilder
kapiteel kopstuk van een zuil of een pijler (gedecoreerd met snijwerk of schilderwerk)
litho steendruk
postmodernisme reactie op de dogma’s van modernisme (kernmerkend: pluralisme, relativisme, eclecticisme)
modernisme stroming (jaren twintig), rationalisering van esthetiek, seriematig ontwerpproces, aandacht voor technisch functie, niet voor artistieke en culturele functie. In schilderkunst: wezenlijke elementen van het schilderij: verf op 2d begrensd vlak).
teleologie leer dat alle verschijnselen op één doel zijn gericht.
Created by: 897561713669106