Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Leereenheid 3 - KG

interpretatie in maatschappelijke context

QuestionAnswer
belangrijke opdrachtgever in florence in de 16e eeuw: Cosimi I de’ Medici (1519-1574), Palazzo della Signoria
Andere naam voor Palazzo della Signoria Palazzo Vecchio (florence)
Cosimi de’ Medici gaf opdracht tot Quartiere die Leone X en Quartiere degli Elementi, door Cosimo Bartoli en Giorgio Vasari (1555-1574)
Quartiere degli Elementi frescos in het palazzo vecchio met als thema de genealogie van de antieke goden.
Quartiere di leone x kamers met fresco’s van de beroemde telen uit het geslacht de’Medici.
festoen slinger van gesneden of gehouwen bladeren, bloemen en vruchten, in de renaissance en vooral in de barok geliefd als versiering boven vensters en ingangen
grotesk grillige ornamenten naar romeins voorbeeld
iconografisch beschrijving en bestudering van het aanzien van beelden en voorstellingen
tondo rond schilderij of reliëf
Ragionamenti een verhandeling over de schilderijen in palazzo de vecchio (of palazzo della signoria)
doppio orditura dubbel weefsel waarmee vasari bedoelde: de schilderijen van de medici verwijzen naar die van de goden
nel senso nostro onze interpretatie en dus de godenbeelden verwezen naar de grote daden van de medici
wat vond grath van de schilderijen in het palazzo de vecchio? zij dacht dat inhoud minder belangrijk was; de inhoud kwam uit het iconografisch handboek (genealogica van boccaccio) en dus artistiek bekeken moeten worden
wat vergeet grath in haar interpretatie van de schilderijen? de opdrach an sich kan een bedoeling hebben; het is niet zo’n gewone godencyclus als mcgrath zegt, er zijn hoe dan ook twee cycli
Wat denkt Charles Hope van de schilderingen in de sala grande? het beeldprogramma van de sala grande past in een trend in de 16e eeuw, en het gaat om uiterlijk vertoon; het enige onderscheid is de specifieke stijl van toscane (vasari en co).
Wat denkt Van Veen over de schilderingen in de sala grande? hij denkt juist dat het wel om de inhoud gaat bij deze schilderingen.
Created by: 897561713669106