Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Leereenheid 2 - KG

Rubricering

QuestionAnswer
histortiestuk voorstelling met een verhalend onderwerp dat is ontleend aan de Bijbel, de geschiedenis of de mythologie. Werd als mooiste vorm beschouwd, ook door bekende kunstcriticus André Félibien (1676).
Genrestuk ook wel kortegaardje, of bordeeltje. 17e NL schilderijen, 18e FRe schilderijen met taferelen van alledag. geinterpreteerd volgens ut pictura poesis werden het diepere werken, waar vorm en inhoud los van elkaar kwamen te staan.
subgenres van portretten ruiterportret, groepsportret, portretten ten voeten uit, zelfportretten
wat introduceerde giotto en tijdgenoten? uitbeelding van gebeurtenissen op een manier die nauw aansloot bij ‘de werkelijkheid’en dus in echte omgevingen (landschap, gebouw). Schilders die daar veel aandacht aan besteedden: jan van eyck, masaccio, lorenzetti
al fresco schildering uitgvoerd in de frescotechniek; fresco, heet ook al fresco
arabesk sierlijk slingerend ornament bestaand uit lijncombinaties of stengels etc. van RENgeliefd. orineel moslim tradities en pompeijaanse schilderkunst. vooral gebruikt in moderne kunst om abstract spel van lijnen en kleuren los van voorstelling aan te geven.
bijwerk het niet tot de hoofzaak van een voorstelling behorende
embleemboek kleine afbeelding met daarbij een kernachtiges spreuk, zoals spreekwoord of kort gedicht, met stichtende werking. populair van 16e tot 18e eeuw.
frescotecniek schildertechniek waarbij de voorstelling op een wand of gewelf wordt aangebracht op een laag nat pleister (het fresco intonaco)
fries gebeeldhouwde rand boven de achitraaf (stenen of houten balk in griekse tempels over de kapitelen)
impressionisme stroming in schilderkunst door schetsmatige penseeltoets en heldere kleuren, geeft vluchtigheid van een moment weer. 1874: tentoonstelling van de Société Anonyme in Parijs is eerste tentoonstelling impressionisme.
nimbus gouden cirkelvormige schijf rond of achter het hoofd van Christus en heiligen
olieverftechniek schildertechniek met verven die zijn gebonden met olie (lijnolie)
temperatechniek verf is gebonden met eidooier (of honing). Droogt snel en laat zich niet makkelijk mengen.
tongewelf doorgaand gewelf met doorsnede van halve cirkel of kleiner cirkelsegment. Als het spitsboogvormig van doorsnede is dan spitstongeweld. Druk wordt ten dele door de dragers op de hoeken en door zwaar muurwerk op gevangen.
Beste schilders van historiekunst Rafael, Annibale Carraci, Nicolas Poussin.
Masaccio probeerde architectuur weer te geven volgens centraalperspectief; voorbeeld en uitdager voor Ghirlandaio
Het laatste avondmaal da vinci (1495-1498)
vroegrenaissance tijd waarin masaccio actief was (1425) en ghirlandaio (even oud zo’n beetje als da vinci
hoogrenaissance tijd van rafael (1510) en ook leonardo da vinci (even oud zo’n beetje als ghirlandaio)
‘de offergave van joachim in de tempel geweigerd’ Domenico Ghirlandaio, 1486-1490, fresco van 3 bij 4,5 meter, florence (santa maria novella)
welke zes orderningsprincipes kunnen relevant zijn voor het begrip van kunstwerken? chronologie, stijl, iconografie, genres, techniek, functie
wat zijn de vijf genres in de beeldende kunst? historieschilderkunst, genreschilderkunst, portretschilderkunst, architectuur- en landschapsschilderkunst, stillevenschilderkunst
De pictura traktaat Over de Schilderkunst, van Leon Battista Alberti uit 1435; historia is voornaamste werk van schilder is. Regels : welvoeglijkheid, geen onbeperkte overdaad en herhaling, emotionele betrokkenheid, uitgewogen compositie, deelstudies.
Welke klassieken waren inspiratie voor De Picture van Battista Alberti? Cicero (De oratore), Quintilianus (de institutione oratoria), aristoteles (poetica) en horatius (ars poetica).
De School van Athene Rafael, 1510-1512, fresco, in vaticaan
De Drie-eeheid Masaccio, 1425-1428, fresco, florence
Madonna met kind en de heiligen apollonia en sebastiaan, vermoedelijk na Masaccio en voor Rafael door perspectief gebruik te analyseren, Philadelphia,
de gulden legende boek Legenda aurea, van Jacobus de Voragine, 1264 – geschiedenis van vrouwen die onvruchtbaar leken. Hun kind kreeg een bijzondere rol in de geschiedenis. (joachim is de vader van maria, die dus later jezus kreeg)
Andere Offergave van Joachim in de tempel geweigerd Taddeo Gaddi, 1328-1330, fresco, florence.
Het laatste avondmaal Leonardo da Vinci, 1495-1498, fresco, Milaan
Alchemie jackson Pollock, 1947, begrijp je ook zonder teksten
Grond joseph Beuys, 1980-1981, teksten zijn superbelangrijk
Jagers in de Sneeuw Pieter Bruegel, 1565– er is niet zomaar iconografische vergelijkingsmateriaal beschikbaar
Vlot van de Medusa Theodore Géricaults, 1818 – er is niet zomaar iconografische vergelijkingsmateriaal beschikbaar
De israelieten verzamelen manna in de woestijn nicolas Poussin, 1637-1639. Louvre
Déjeuner sur l’herbe Edouard Manet, 1863
Zondagmiddag op het eiland La Grande-Jatte Georges Seurat, 1884-1886
Lyrisch Wassily Kandinsky, 1911
Het morgentoilet Jan Steen 1663, buckingham palace
Arnolfini portret Jan van Eyck
Jacopo Strada Titaans portret
De stoet van de drie koningen bennozzo gozzoli, 1459-1461, florence
Odysseus en de laestrygonieërs, die rotsblokken naar de vloot van odysseus gooien anoniem, fresco, vaticaan
De aankondiging van de geboorte van johannes de doper aan zacharias, domenico ghirlandaio, 1486-1490, florence.
Joods Kerkhof Jacob van Ruisdael, 1653-1654, Detroit Institute of arts.
De wandelaar uitziend over een nevlig berglandschap Caspar David Friedrich, 1818.
De geboorte van Johannes de doper Domenico Ghirlandaio, 1486-1490, fresco, Florence
Stilleven Jan Davidsz. de Heem, 1640, olieverf, louvre
rhyparographos Schilder van viezigheden (alle stillevens van ghirlandaio)
hoe lang wordt de term stilleven gebruikt? in nederland sinds ongeveer 1650
subrubrieken van stillevens bloem, keuken, jach, etc.
welke gezichtspunten levert de chronologische rubricering op voor het werk de offergave van joachim in de tempel geweigerd architectuur is die van 15e eeuwse florence, niet van bijbels jeruzalem; criteria: opbouw van de compositie, weergave van mensen, emoties en contacten; werk past in een ontwikkeling
welke gezichtspunten levert de stilistische rubricering op voor het werk de offergave van joachim in de tempel geweigerd hetzelfde als chronologisch – bepaalde stilistiek kan aan chronologie gekoppeld worden.
welke gezichtspunten levert de iconografische rubricering op voor het werk de offergave van joachim in de tempel geweigerd op basis van hoe een verhaal verteld wordt kun je iets afleiden van hoe de kunstenaar tegenover dat verhaal stond: welke details krijgen wel of niet nadruk, etc.
welke gezichtspunten levert de rubricering naar genre op voor het werk de offergave van joachim in de tempel geweigerd is een historiestuk, maar eventueel ook een portret (vanwege de 15e eeuwse mannen op de voorgrond) en een architectuurkunstwerk (vanwege de tempel)
Spurius Tadius de eerste schilder (actief ten tijde van keizer augustus, 63 v christus), die wandschilderkunst maakte met daarin villa’s, zuilengangen, tuinbouwerken, bossen, etc.
drie regels voor de schilderkunst van landschappen etc. ze moesten lijken op het werk van tadius, er was blijkbaar vraag naar, en kennis van romeinse en vlaamse schilderkunst was inspiratie. (blijkt uit de woorden van vasari)
subrubrieken van landschapskunst zijn voorstellingen van vergezichten met bekende steden, gebouwen, ruïnes; landschap dat ‘het tweede boek van god was’,
wat is de ut pictura poesis-theorie? rechtvaardiging om regels uit literatuur toepassen op de schilderen; kwam uit ars poetica (Horatius). daardoor gingen schilders verhalen vertellen, de dichters ‘schilderen’ (homerus, vergilius, ovidius) en geschiedschrijvers (plutarchus en livius).
ut pictura poesis in drie woorden? behagen, ontroeren, onderrichten
welke gezichtspunten levert de rubricering naar techniek op voor het werk de offergave van joachim in de tempel geweigerd (1)al fresco, frescotechniek—geen correcties mogelijk, (2) olieverf op paneel of doek (meerdere lagen mogelijk)(3) tempera techniek
functies van kunst onderricht (voor de gelovigen die niet konden lezen), herinnering, status, stedelijke trots, propaganda, reclame, herinnering levend houden,
Created by: 897561713669106