Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Leereenheid 1 - KG

leereenheid 1

QuestionAnswer
Als kunst in de prehistorie begint welk kunstwerk hoort daar bij grotten van Lascaux of Chauvet met tekeningen van meer dan 30.000 jaar oud.
Welke kunstenaar voelde zich bekeerd door een bezoek aan de grottekeningen Ozenfant, die de oude priester met de bril maakte (egyptisch met een moderne bril)
argument voor lange geschiedenis van de kunst de voorwerpen die beroemd zijn geworden zijn dat niet toevallig; sportgeschiedenis gaat ook eerder terug dan het begrip sport
argument voor universaliteit van kunst tekeningen van kinderen in alle culturen lijken op elkaar. en beelden zijn toegankelijk voor mensen van verschillende culturen.
wat is kunt volgens stumpel? alles wat een beeld is en bijzonder is.
wat is definitie van stumpel van kunst? kunst onderscheidt zich van pure natuur
in verband met prieelvogels, wat is dan zijn definitie van kunst? een handeling of product dat een speciale vorm van kunnen vereist, iets wat moeilijk is, bijzondere kennis, talent of toewijding vereist en daardoor bewondering verdient.
Wat zei Max Liebermann (schilder) (1847-1935) over kunst? Kunst kommt von können – wenn es von willen käm, würde es Wullst heissen.
welke twee termen horen bij stumpels definitie van kunst? bijzonder maken en beelden maken
wat is bijzonder maken? komt van Ellen Dissanayake (Homo Aestheticus: where art comes from and why) – wat specifiek is aan de mens is dat deze het bijzondere opmerkt en koestert. gaat over bijzondere plaatsen en rituelen (denk aan prieelvogel)
Met welke patronen maken mensen dingen bijzonder? streepmotieven, zigzaglijnen, verzadigde kleuren, symmetrie, formaat, materiaal, (duurzaam, exotisch, kostbaar).
Oudste onderneming van bouwen van kunst Tempel van salomo
wat zijn verschillen tussen natuur en kunst? de rol van duurzaamheid, herinnering, produceert groepsbinding (door het making special)
wat is beelden maken? substitutie en/of vertellend.
Flessenrek (Antique) Marcel Duchamp (1887-1968) – promoveerde eenvoudige objecten tot kunst en stelde de vraag ‘welk wezenlijk onderscheid er is tussen gebruiksvoorwerpen die archeologen kunnen interesseren en bijzondere objecten’
voorbeelden van portretten bedoeld om uit te huwelijken hans holbein de jonge’s portret van Christina van denemarken voor de engelse Henry VIII (1538) en peter paul rubens portretten (in opdracht van maria de medici) voor de franse hendrik IV (1623-1625)
ludius: landschappen op de muren van keizering Livia uit circia 30 v. christus is een poging om het buitenleven in surrogaat binnen te halen
Aspergers Adriaen Coorte (1683-1707)
Vuistbijl misschien het oudste kunstvoorwerp door dat de eigenaar hem bewaarde en probeerde zo te kappen dat de schelpfossiel in het midden kwam te zitten (waardoor symmetrie is gebruikt).
wat is een triomfboog? erepoort ter nagedachtenis aan een overwinning. in de romeinse en europese architectuur een losstaand poortgebouw met sculpturen op de pylonen en de atiek. In christelijke kerken de boog tussen viering en koor
wat is een votiefportret? beeltenis die door en stichter, doorgaans knielend, of biddend voorgesteld, aan een relief of aan het beeld van een heilige werd geschonken als inlossing op een gelofte en uit dank voor verleende bijstand.
wat is een historiestuk? het genre van schilderijen die bijbelse, mythologische of historische gebeurtenissen uitbeelden
wat zijn romeinse kapitelen? dikwijl van figuratief of vegetatief beeldhouwwerk voorzien kopstuk van een zuil of pijler
institutional theory of art als een samenleving het concept ‘kunst’ kent dan pas kan iets kunt genoemd worden, en wordt definitie van kunst dus overgelaten aan een door de samenleving erkend instituut – als de kunstwereld het kunst vindt dan is het kunst
Stumpels opvatting van kunst kunst komt overal voor, is typisch menselijk, en de kern ligt in bijzonder maken en beelden maken.
Welke boek schreef Belting? Bild und Kult over de omgang met sacrale beelden in de vroegchristelijke en byzantijnse periode. de verering was meer religieus dan esthetisch
Wat was de opvatting van belting over kunst? kunst begint na de middeleeuwen, omdat kunst toen erkend werd omzichzelf. er is dan dus ook een prehistorie van de de kunst: een tijd waarin wel beelden werden gemaakt, maar geen kunst.
Beltings visie staat haaks op de visie van wie? ozenfant en bataille voor wie kunst een vast gegeven was vanaf het ogenblik dat de mensenhand voor het eerst houtskool op een rots aanbracht.
voorbeelden van substituerende functie van kunst portretten voor huwelijk, spiegelbeeld, pelgrimspenningen in gebedenboeken, en vlinders en bloemen in getijdenboeken
algemene functies van substitutie informatie en genoegen en giften en offers en uitbeelden van godheden
Created by: 897561713669106