Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Leereenheid 16+ - KG

hoofdstuk 16, 17, 18 (op den duur)

TermDefinition
impressionisme stroming in de schilderkunst die wordt gekenmerkt door schetsmatige penseeltoets en heldere kleuren met als doel de vluchtigheid van het moment weer te geven en de indruk die dit moment maakte op de schilder.
De eerste impressionistische tentoonstelling De tentoonstelling in parijs in 1874 van de societe anonume des artistes peintres, sculteurs, graveurs, etc. wordt beschouwd als de eerste tentoonstelling van het impressionisme.
postimpressionisme verzamelterm voor diverse stromingen die voortbouwen op het impressionisme, neoimpressionisme wordt ook soms postimpressionisme genoemd
iconografie de beschrijving en bestuderen van het aanzien van beelden en voorstellingen
salon d'automne jaarlijkse tentoonstelling in parijs, voor het eerste gehouden in 1903 waar nieuwe ontwikkelingen in de schilderkunst gepresenteerd worden naast behoudende kunst
historiestuk historische mythologische bijbelse of ander verhalende religieuze voorstelling vaak geschilderd op groot formaat
Van wie was de uitspraak “Jeder Mensch ein Künstler”? Joseph Beuys (1921-1986)
Wie verkocht blikjes van zijn eigen uitwerpselen onder de naam “merde d’artiste”? Piero Manzoni (1933-1963).
In welke periode kun je Jeff Koons en Damian Hirst plaatsen? In ieder geval in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Wie gaf commentaar op kunst in het museum in het artikel The White Cube (1976) Brian O’Doherty (ook bekend onder zijn artiestennaam Patrick Ireland).
Wat bedoelde O’Doherty met de white cube? Het musem dat met zijn witte muren en kunstlicht kunstwerken automatisch van de buitenwereld afzonderde en daardoor reduceerde tot object, zonder interactie tussen object, maker en samenleving.
Wie is Adrian Piper Geboren in 1948, een vrouwelijke Amerikaanse kunstenares die zich zorgen maakt om de macht van de multinationals en hoe zij met hun alomtegenwoordige beeldmerken de wereld overnemen. Ze hebben de media in hun macht.
Wat zijn de belangrijkste kunsthistorische ordeningsprincipes waren sinds de publicatie van de Vite van Vasari? chronologie en groepering naar lokale of regionale of nationale scholen
Wat is het vroegste kunsthistorisch overzichtswerk? Le vite de piu eccelenti architetti, pittori et scultori italiani (1550, Giorgio Vasari) – behandelde in chronologische volgorde leve en werken van italiaanse kunstenaars van Cimabue tot Giotto.
Wat was Vasairs opvatting over kunstgeschiedenis voornamelijk evolutionaire opvatting: d.w.z. elke kunstenaar werd beter tot je bij de beste uitkwam --- Michelangelo.
Waarom waren er ordeningsprincipes nodig? omdat kunstgeschiedenis een eigen discipline werd en daardoor een eigen taal en begrippenkader nodig had.
het belangrijkste voordeel van het ordenen aan de hand van stromingen is de termen structureren het ongestructureerde gebied van kunst – handig voor auteurs en andere bemiddelaars, houvast voor publiek, en helpen kunstenaars zich te onderscheiden.
het belangrijkste nadeel van het ordenen aan de hand van stromingen is het werkt normatief. kunst die goed in stromingen past is belangrijker dan kunst die er net naast valt. Picasso en Giacometti’s latere werken passen niet goed in een stroming maar toch belangrijk. Maar die worden dan minder genoemd.
Wat zijn de vier belangrijkste verschillen tussen de stijlaanduidingen voor kunst uit het verleden en die voor kunst uit de 19e en 20ste eeuw? I moderne begrippen gevormd in de tijd van het ontstaan van de kunst. oudere begrippen werden na afloop van de stroming gemaakt (zoals romaans en gotiek); II oude kunst geldt voor een lange periode, moderne stromingen duren kort; III oude termen gaan ov
Wie was Clement Greenberg? kunstcriticus die invloedrijke essays schreef in de jaren vijftig en zestig.
Wat vond Clement Greenberg? hij vond modernisme kunstenaars die op zoek gingen naar het meest eigene van elke kunst op zichzelf. bij schilderkunst b.v. het benadrukken van het tweedimensionale van het schilderij Dat waren de echte modernisten.
Wie vond Clement Greenberg modernistische kunstenaars? Manet, Monet, Cézanne, Picasso, Mondriaan, Pollock, Morris Louis, Frank Stella.
Wat zijn de 7 belangrijkste kenmerken van postmodernistische kunst kennen? 1. onstond in de jaren zeventig. 2. creëerde een karikatuur van modernisme: 3. bestaande kunst werd gekopieerd 4. mimicry, 5. eclecticisme, 6. woord-en beeldverbindingen, 7. nieuwe media
wat wordt bedoeld met postmodernisme in smalle zin? een beperkt aantal kunstenaars die in hun werk de postmodernistische geloofsartikelen thematiseren.
wat wordt bedoeld met postmodernisme in brede zin? brede betekenis: betrekking op cultuur in de brede zin of zelfs op de hele maatschappij (dus weer gelieerd aan tijd). overkoepelende term voor een nieuwe fase in de cultuur.
Wat wordt bedoeld met kunstenaarsinitiatieven? groepen kunstenaars die informele tentoonstellingen organiseerden in kraakpanden. Ze droegen een mentaliteit uit over kunst en kunstenaar en de verhouding tot de maatschappij, maar ze stonden niet voor een stroming
Wat zijn voorbeelden van kunstenaarsinitiatieven in Nederland? agora studio (Maastricht), In/out Center, Aorta en W139 (Amsterdam), Apollohuis, de Fabriek (Eindhoven), Oceaan (Arnhem), Lokaal 01 (Breda), De Zaak (Groningen).
Wat is kunst in situ? kunstwerken die speciaal zijn gemaakt voor een bepaalde locatie: een gebouw of een buitenlocatie: sterk betrokken op de ruimtelijke en materiële condities ter plek. Het werk is vaak tijdelijk maar kan ook permanent zijn
Wie zijn voorlopers van kunst in situ? 1. Merzbau (Kurt Schwitters, 1887-1948) (die zijn kamer liet overwoekeren). 2. Marcel Duchamp: tentoonstelling in new york (1942) met kilometers touw in de tentoonstellingsruimte. 3. Nouveau Réalisme (rond 1960): wegversperring van olievaten.
Wat zijn drie voorbeelden van kunst in situ? 1. Documenta in Kassel en Biennale in Venetie 2. land art: double negative (1969-1970) van Michale Heizer: 3. Lightning field (1974) van Walter de Maria op een kale hoogvlakte in new mexico;
wat wordt de kunstgeschiedenis bedoeld met appropriation? appropriation betekent: de kunstenaar eigent zich reeds bestaande beelden of producten (en dan ook bestaande kunst) toe. Daarmee wordt originaliteit als criterium voor kunst wordt daarmee ter discussie gesteld.
Wat is avant-garde in smalle zin? kunstenaars en bewegingen die hun kunst verbonden met een progressieve maatschappelijk-politieke houding. Kunst was middel om kritiek uit te oefenen op de gevestigde orde en om voorbeeld van betere toekomst op te roepen.
Wat is avant-garde in brede zin? hele complex van vernieuwende stromingen in de kunst van de late 19e eeuw tot het midden van de 20ste eeuw
Hoe heet de moderne kunst van na de Tweede Wereldoorlog? neo-avant garde
Waar stond dadaisme voor (als onderdeel van avant-garde) maatschappijkritiek van dadaïsme
Waar stond de stijl voor (als onderdeel van avant-garde) een abstracte utopische wereld (“de betere toekomst”)
Created by: 897561713669106