Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging 2.0

QuestionAnswer
hoeveel ribben heeft de mens? 24
hoeveel botten heeft het menselijk lichaam? 188
701. Het retinoblastoom is met 1:20000 pasgeborenen de meest voorkomende maligne oogtumor bij kinderen. De overerving is: autosomaal dominant
Welke van de onderstaande verschijnselen komen het vaakst voor bij Multiple sclerose? a. Visusdaling b. Hersenstamverschijnselen c. Cerebellaire verschijnselen d. mictiestoornissen cerebellair
Wat is een kenmerk van een atypische depressie? a.Er is sprake van reactiviteit van de stemming. b.De patiënt heeft de meeste klachten in de ochtend. c.Naast het depressieve syndroom bestaan symptomen van een psychose. reactiviteit van de stemming
Symptomen van intoxicatie, onthouding en overdosering van verschillende middelen lijken op elkaar. Welke middelen lijken het meeste op elkaar? a. Nicotine en ecstasy b. Alcohol en benzodiazepinen c. Cocaïne en heroïne B. alcohol en benzodiazepine
Welke hersenzenuw is verantwoordelijk voor het aansturen van de stembanden? A. n. vagus
Een laesie nabij de motorische cortex, boven de capsula interna, geeft verlamming. Het gaat om een: a. Spastische (hemi-)plegie b. Spastische (hemi-)parese c. Slappe (hemi-)plegie d. Slappe (hemi-)parese d. slappe (hemi)parese
De minderheid van de mensen met een hyperurecemie zal jichtarthritis ontwikkelen: a. Juist b. Onjuist juist
Knobbels van de DIP’s en PIP’s aan de handen maken artrose als oorzaak voor het ontstaan van de knobbels waarschijnlijker. a. Juist b. Onjuist juist
Welk van de onderstaande symptomen past het best bij nacrolepsie? a. Cryptogene drop attacks b. Inslaapmyoclonieën c. Slaapwandelen d. Slecht doorslapen ’s nachts d. slecht doorslapen 's nachts
Bij welke van de onderstaande hoofdpijnsyndromen duurt een enkele aanval het langst? a. Clusterhoofdpijn b. Migraine c. Trigeminusneuralgie migraine (nl. 4-72 uur) clusterhoofdpijn is 15-180 min, trigeminusneuralgie: 2-3 sec
Bij welke van onderstaande is de kans op het ontstaan van een angststoornissen het grootst? a. Alcohol b. Benzodiazepinen c. Nicotine d. Tricyclische antidepressiva alcohol
Welk van de volgende kenmerken hoort niet bij corticale dementie. a. normaal/eufoor affect b. afasie, apraxie en agnosie c. motorische en mentale traagheid. d. Nieuwe informatie kan niet/minder worden opgeslagen c motorische en mentale traagheid
Bij hoeveel procent van de mensen met migraine is de pijn eenzijdig? a. 20% b. 40% c. 60% d. 80% 60
De gecementeerde heupprothese heeft de voorkeur bij jonge mannelijke patiënten met coxatrose. a. Waar b. Niet waar niet waar
Bij de start van een SSRI, kunnen suïcidale gedachten worden uitgelokt. a. juist b. onjuist onjuist
SSRI
Welke uitspraak over osteochondritis dissecans is juist: a: het komt met name voor bij ouderen b: het corpus liberum bestaat uit een stukje kraakbeen c: de oorzaak voor osteochondritis dissecans is onbekend oorzaak is niet bekend
Wat is geen risicofactor voor het krijgen van artrose in de heup: Leeftijd Geslacht Hoge queteletindex Genotype geslacht
Het Lambert-Eaton myasteen syndroom is een aandoening van de neuromusculaire overgang. Het betreft hier: a.verminderde beschikbaarheid van acetylcholinereceptoren b.verminderde afgifte van glutamaat c.verminderde afgifte van acetylcholine c. verminderde afgifte acetylcholine
ernstige spierzwakte. Als behandeling een cholinesteraseremmer. Hiermee verdwijnen tijdelijk de klachten van spierzwakte. Om welk ziektebeeld lijkt het in deze situatie te gaan? A. Multiple sclerose B. Myasthenia gravis C. Ziekte van Parkinson MG
De dagelijkse productie van liquor bedraagt meer dan het viervoudige van het overblijvende volume. a. Juist b. Onjuist juist
80% van de arteriële aanvoer van bloed naar de hersenen wordt verzorgd door de aa. carotides internae. a. Juist b. Onjuist juist
Wat zijn de voornaamste bijwerkingen van SSRI's? a) Droge mond, obstipatie, visusstoornissen b) Misselijkheid, diarree, maagdarmkrampen c) hypertensieve crisis, slapeloosheid misselijk, obstipatie, maagdarmkrampen
Bij een klauwteen hoort een flexie in het PIP-gewricht en hyperextensie in het DIP- en MTP gewricht. a) Juist b) onjuist klauwteen: PIP, DIP in flexie, MTP in hyperextensie.
Bij een fundoscopie wordt een preretinale bloeding aangetoond. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? a. subarachnoïdale bloeding b. Metabolische stoornissen c. Arteriitis temporalis subarachnoidale bloeding
Het belangrijkste indicatiegebied van het EEG is: a. diagnostiek bij epilepsie. b. onbegrepen coma. c. slaapstoornissen. d. encephalitis. diagnostiek epilepsie
Binnen de cerebrovasculaire aandoeningen (CVA) worden een aantal oorzaken onderscheiden zoals een arteriële trombose. Het aandeel van een arteriële trombose als oorzaak van een CVA ligt het dichts bij: a. 80% b. 50% c. 30% b. 15% 80%
Bij welk van de volgende aandoening is geen sprake van neuropatische pijn? a. Trigeminus Neuralgie b. Ischias c. Hernia nuclei pulposi c. HNP
Welk van de volgende overdosering/intoxicatie kan leiden tot polyneuropathie? a. Vitamine B1 b. Vitamine B6 c. Vitamine B12 B6
Volgens DMS-IV criteria is er bij de stoornis van Asperger geen algemene achterstand in de taalontwikkeling. A) Juist B) Onjuist juist
In welk van onderstaande gewrichten treedt artrose het meest op? A) Carpo-metacarpaal gewricht van de eerste straal B) Metacarpo-falangeaal gewricht C) Proximale interfalangeaal gewricht D) Radiocarpaal gewricht A. CMC1
Een man heeft sinds twee maanden last van wanen en hallucinaties. Hij lijdt aan: A) Schizofrenie B) Kortdurende psychotische stoornis C) Schizofreniforme stoornis D) Schizoaffectieve stoornis B. schizofreniform
De dopaminerge therapie bij de ziekte van Parkinson corrigeert het beste de houdingsinstabiliteit en de meeste niet-motorische verschijnselen. a. Juist b. Onjuist B onjuist
Welke vorm van besmetting hoort hier niet bij? a. Implantaire diepte-elektroden b. Onbeschermde seks c. Menselijk groeihormoon d. Corneatransplantatie onbeschermde seks
Bij welke endocrinologische aandoening(en) kan cataract ontstaan? a. Galactosemie b. Wilson disease c. Diabetes Mellitus d. Al het bovenstaande al het bovenstaande
Exploratie is deel van het psychiatrisch onderzoek. a. Juist b. Onjuist juist
Wat zijn de kernlocalisaties voor de Ziekte van Bechterew? a. Wervelkolom en kniegewricht b. Heupgewricht en SI-gewricht c. SI-gewricht en Wervelkolom d. Heupgewricht en en en kniegewricht SI-gewricht en wervelkolom
Wat is de meest differentiërende factor tussen syncope en epilepsie? a. De duur van de aanval b. Tongbeet c. De duur van de herstelfase d. Bleekheid duur herstelfase
Wat is het kernsymptoom van een delier? a. Verwardheid b. Aandachtsstoornis c. Cognitieverandering d. Hoofdpijn aandachtstoornis
Een man van 50 jaar wordt gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. Welk medicijn is eerste keus? a. Dopamineagonisten b. Levodopa dopamineagonisten
Om te voldoen aan de DSM IV criteria voor een stemmingsstoornis veroorzaakt door een middel dienen de symptomen te zijn ontstaan na gebruik of onthouding van het middel voor ten minste: a. 2 weken b. 1 maand c. 3 maanden d. 6 maanden 1 maand
Bij de ziekte van Perthes is op de kinderleeftijd sprake van een circulatiestoornis in de femurkop waardoor osteonecrose ontstaat. a. Juist b. Onjuist juist
Wat past NIET bij een epiduraal hematoom? a. Een vrij interval b. Contralaterale pupilverwijding c. Arteriële bloeding d. Hematoom tussen schedeldak en dura contralaterale pupiluitval moet ipsilateraal zijn!
Bij de ziekte van Parkinson is er sprake van een probleem in de directe feedback van de basale kernen op de thalamus. a. Juist b. Onjuist juist
Bij ischialgie staat pijn in het been meer op de voorgrond dan pijn in de rug. a. Juist b. Onjuist juist
Tijdens de episoden van clusterhoofdpijn kunnen symptomen geprovoceerd worden door: a. alcohol b. roken c. stroboscoop d. harde geluiden alcohol
Therapie voor arteriitis temporalis bestaat uit: a. antibiotica b. ontstolling c. corticosteroiden corticosteroiden
Bij welke psychiatrische stoornis staan ‘opzettelijke symptoomproductie’ en ‘veelvuldig medische hulp zoeken’ voorop? a. Simulatie b. Somatoforme stoornis c. Nagebootste stoornis d. Somatisatiestoornis nagebootste stoornis (simulatie: niet veelvuldig medische hulp zoeken)
Welke type meniscusruptuur komt het vaakst voor in Nederland? a. Buckethandle b. Vissenbek buckethandle
De meeste klachten bij de ziekte van Osgood-Schlatter beginnen op een leeftijd van ongeveer: a. 10-15 jaar b. 15-20 jaar c. 20-25 jaar 10-15
In welke van de volgende situaties is de proef van Trendelenburg NIET positief? a. Bij een verkort collum femoris b. Bij een pijnlijke heup c. Bij een pseudoartrose na een fractuur d. parese van de mm.adductores femoris parese van de mm. adductores femoris
Bij lichamelijk onderzoek wordt een versterkte thoracale kyfose gevonden en op de röntgenfoto worden golvende sluitplaten van de thoracale wervels gezien. Wat is hier aan de hand? a. Spondylose b. M.Scheuermann c. Spondylolisthesis d. Scoliose m. scheuermann
Heeft diabetes ook effect op staarvorming? a. Nee b. Ja, de leeftijd van presentatie is gelijk aan niet-diabetici c. Ja, de leeftijd van presentatie is lager dan gemiddeld Ja, leeftijd van presentatie is lager
Welke van de volgende symptomen is niet typisch voor conjunctivitis: a. rode ogen b. verminderde vaattekening op oogwit c. plakkerige oogleden d. gezwollen oogleden b. verminderde vaattekening op oogwit
Wat is de meest voorkomende oorzaak van exophthalmus? a. Orbitale cellulitis b. Ziekte van Graves c. Orbita fractuur d. Caverneuze sinustrombose ziekte van graves
65 jaar, acuut ontstane pijn in rechter oog, uitstralend naar rechter slaap,achterhoofd, kaak. Ook hoofdpijn, misselijkheid en braken. zicht verminderd, halo’s om lichtbronnen. a. Migraine c. Primaire gesloten glaucoom d. Secundaire gesloten primair gesloten kamerhoek glaucoom
Op welke momenten binnen de 24-uurs drukcurve wordt de hoogste oogdruk gemeten? a. ’s Ochtends en ’s middags b. ’s Middags en ’s avonds c. ’s Avonds en ’s nachts d. ’s Nachts en ‘s ochtends d. 's nachts en 's ochtends
Wat past NIET bij axiale myopie? a. Toename risico op retinaloslating b. Correctie met negatieve glazen is mogelijk c. De oorzaak is een te sterke refractie van het oog c. de oorzaak is een te sterke refractie van het oog
Dhr. de Reigher gebruikt fluoxetine (SSRI) vanwege een depressie. Hij komt nu op uw spreekuur met een rusttremor, verbreed looppatroon en een maskergelaat. Zullen de klachten verdwijnen na stoppen van medicatie? ja
Wernicke-afasie, welk deel hersenen? temporaal kwab
Hoe verloopt in het merendeel van de gevallen een terugtrek reflex bij pijn? a. bilateraal en multisegmentaal b. multisegmentaal en multisynaptisch c. multisynaptisch en bilateraal d. bilateraal, multisegmentaal en multisynaptisch d. bilateraal, multisegmentaal, multisynaptisch
Bij een patiënt met een eenzijdige amaurosis fugax is er sprake van een stoornis in de doorbloeding van het: a. Carotis-stroomgebied b. Vertebrobasilaire stroomgebied carotisstroomgebied
Autonome verschijnselen kunnen optreden bij alle soorten neuropathieën. Hieronder vallen: a. Zweetsecretie b. Verkleurde huid c. Trofische stoornissen d. Alle bovenstaande alles
Antipsychotica geven op de lange termijn (blijvende) bijwerkingen. Welke van de onderstaande bijwerkingen is hier geen onderdeel van? a. Acathisie b. Parkinsonisme c. Spasticiteit d. Dystonie spasticiteit
Welke van de volgende symptomen is meer kenmerkend voor de late vorm van seniele macula dengeratie? a. Drusen b. Atrofie c. Proliferatie van het retinale pigment epitheel d. Bloedingen bloedingen
Wanneer wordt een proliferatieve diabetische retinopathie als hoog risico geclassificeerd? Als er op de fundusscopie sprake is van: a. Retinale bloedingen b. Cotton-wool spots c. Bloeding in corpus vitreum d. Neovascularisatie c. bloeding in corpus vitreum
Wat is GEEN extra-articulaire manifestatie van reumatoide artritis? a. Keratoconjunctivitis sicca (droge ogen) b. Neuropathie c. Bursitis d. Meningitis meningitis
Hoe is de traanfilm opgebouwd? Kies de juiste volgorde van binnen naar buiten. a. Waterige laag, muceuze laag, olieachtige laag b. Olieachtige laag, muceuze laag, waterige laag c. Muceuze laag, waterige laag, olieachtige laag muceuze laag, waterige laag, olieachtige laag
Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van virale keratitis? a. Herpes simplex virus, mazelen virus, rubella virus b. Herpes simplex virus, varicella zoster virus, adenovirus c. Varicella zoster virus, rubella virus, cytomegalovirus b. HSV, VZV, adeno
Wat hoort niet bij het klinische beeld van restless legs? a. Onaangename kriebelige sensaties in de benen b. Onbedwingbare neiging tot beweging c. Ontstaat bij het lopen d. De klachten treden vooral ’s avonds op c. ontstaat bij het lopen
Wat is een behandeloptie bij restless legs? A. L-dopa (levodopa) B. dopamine agonist C. Codeïne D. allen. allen
Risicofactoren voor een bloedig CVA zijn: a. hypertensie b. vasculitis c. cocainegebruik d. alle bovenstaande antwoorden allen
laesie in de middenhersenen veroorzaakt: A. Ipsilaterale N. III uitval en contralaterale hemiplegie B. Contralaterale N. III uitval en ipsilaterale hemiplegie a. ipsilaterale n3 uitval, contralaterale hemiplegie
Wat is de piekprevalentie van schizofrenie bij mannen? A. 20 – 25 jaar B. 30 – 35 jaar C. 35 – 40 Jaar D. 50 - 55 jaar A. 20-25
Een zoete smaak wordt geproefd met het voorste gedeelte van de tong, zout en zuur aan de zijkant en bitter achter op de tong. A. Ja. B. Nee. Ja.
Het cerebellum ontvangt direct input vanuit het ruggenmerg. Van welke zijde komt de informatie? a. Contralateraal b. Ipsilateraal c. Zowel ipsi- als contralateraal ipsilateraal
Als symptoom van een psychiatrische ziekte wijst het gebruik van zelfbedachte woorden met een eigen betekenis (neologismen) op een stoornis in: a. het abstractievermogen b. de executieve functies c. de inhoud van het denken d. de vorm van het denken inhoud denken
Een meisje met een neuromusculaire ziekte staat op door de handen op de knieën te zetten en het bovenlichaam met de armen te steunen. Dit is een positief teken van: a. Romberg b. Kernig c. Gowers d. Brudzinski Gowers
Welke psychoactieve stof gaat niet gepaard met stemmingsstoornissen? a. Microgynon 30 b. Fexofenadine c. Cimetidine fexofenadine
Tot de oorzaken van een Horner syndroom links behoort: a. een afsluiting van de linker a. cerebri anterior b. een dissectie van de linker a. carotis c. een tumor in de linker parotis klier d. een tumorproces in de linker hoofdbronchus linker a. carotis --> stroomgebied 3e neuron
Polymyositis wordt gekenmerkt door: a. spierfasciculaties; b. spierpijn c. spierzwakte spierzwakte
Zowel bij depressie als bij PTSS is een verkleining van een bij de regulatie van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschorsas betrokken hersengebied gevonden. Welk gebied is dat? a. Amygdala b. Hippocampus c. Hypofyse d. Orbitofrontale cortex hippocampus
Waar ligt bij de meeste rechtshandige personen het spraakcentrum van Broca? a. Linker hemisfeer, temporale kwab b. Linker hemisfeer, frontale kwab c. Rechter hemisfeer, temporale kwab d. Rechter hemisfeer, frontale kwab links, frontaal
Er zijn drie diagnostische criteria voor een delirium, welke niet? a. De stoornis ontstaat in korte tijd b. Er is een stoornis in de aandacht c. Er zijn cognitieve stoornissen die niet anders verklaard kunnen worden d. Er is motorische onrust motorische onrust
Onder welke as valt een verstandelijke beperking in de DSM-IV? 2
areflexie aan armen en benen, pathologische voetzoolreflexen en afwezige vibratiezin aan armen en benen. a. Cervicale kanaalstenose met myelopathie. b. Polyneuropathie. c. Syringomyelie d. Vitamine-B12-deficiëntie. vitamine B12-def
Welke van onderstaande hersenzenuwen is niet betrokken bij het slikken? a. N. glossopharyngeus (IX)
 b. N. vagus (X) 
 c. N. accessorius (XI) d. N. hypoglossus (XII) N.XI
Wat is de meest waarschijnlijke diagnose bij een kind dat mank loopt met excessieve Genua vara en pijnklachten van de knieen? a. Osteochondritis dissecans b. Ziekte van perthes c. Rachitis rachitis
Wat is géén pre- of perinatale risicofactor voor het ontwikkelen van schizofrenie? a. Prenatale influenza b. Geboorte in de winter c. Zwangerschapsdiabetes bij moeder d. Rhesusincompatibiliteit zwangerschapsdiabetes
Antidepressiva zijn bij de helft van alle patiënten binnen 6 weken effectief. a. Juist b. Onjuist juist
Bij welke van de ziektebeelden komt vrijwel nooit een Babinsky reflex voor? a. Multiple sclerose (MS) b. Cerebrovasculair accident (CVA) c. Ziekte van Parkinson d. Amytrofe Laterale Sclerose (ALS) CVA
Wat betekent ‘camptocormia’? a. Uitval van de laterale gezichtsvelden b. Een verminderde armbeweging tijdens het lopen c. Een sterk voorovergebogen houding d. Het wegdraaien van de ogen bij Bell’s palsy sterk voorover gebogen houding
Welke van de volgende somatische aandoeningen kunnen een psychotische stoornis veroorzaken? A. Ziekte van Huntington B. Dementie C. Hypoglykemie D. Alle bovenstaande somatische aandoeningen E. Geen van alle. D allen
Welke percentage van de patiënten met schizofrenie komt om het leven door tentamen suicide? A. 3% B. 5% C. 10% D. 20% 10%
volgens de ‘NHG-standaard Angst’ geen reden doorverwijzen? a. PTSS b. Ernstig lijden of sociaal disfunctioneren, dat slecht beïnvloedbaar is c. Onvoldoende effect van behandeling na vier tot zes weken d. Obsessieve-compulsieve stoornis c. onvoldoende effect behandeling na 4-6 weken
Farmacotherapie bij jichtarthropathie door onderexcretie van urinezuur bestaat uit probenecide. a. Juist b. Onjuist juist
Wat is meestal het eerste symptoom van myasthenia gravis? a. Dysfagie b. Klapvoet c. Ptosis d. Duimmuisatrofie ptosis
Bij reumatoïde artritis en artrose kunnen deformiteiten van o.a. het onderbeen optreden. Bij reumatoïde artritis gaat het hierbij vaak om een valgusstand. a. juist b. onjuist juist
Wat is geen symptoom in de prodromale fase van een migraine-aanval met aura? a. Pijn in de nek b. Snoepen c. Transpireren d. Bleekheid transpireren
Welke van onderstaande bijwerkingen is het meest waarschijnlijk bij het gebruik van een tricyclisch antidepressivum (bijvoorbeeld nortriptyline) bij een patiënt met een depressie? a Ejaculatio praecox b Gewichtsverlies c Hypertensie d Obstipatie obstipatie
Wat komt niet voor bij osteochondritis dissecans? a. Doorzakken b. Hydrops c. Crepitaties d. Pijn bij belasting crepitaties
Het carpale tunnelsyndroom doet zich vaak beiderzijds voor. a. Juist b. Onjuist juist
De KPR (Knie pees reflex) is ...? a. Monosynaptisch en plurisegmentaal b. Multisynaptisch en monosegmentaal c. Monosynaptisch en monosegmentaal d. Multisynaptisch en plurisegmentaal. monosynaptisch, multisegmentaal
Wat is het sterftecijfer 1 maand na een CVA (ischemisch en bloedig)? a. 10% b. 25% c. 40% d. 55% 25%
Wat is geen hypothese toetsende vraag wanneer men denkt aan trigeminusneuralgie? a. Wordt de pijn erger bij warmte? b. Wordt de pijn erger bij kou? c. Komt de pijn in korte aanvallen voor? d. Wordt de pijn erger bij bepaalde bewegingen? erger bij warmte?
Door hoeveel spieren wordt ieder oog bestuurd? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 6
MS, niet waar? a. De beginleeftijd van de klachten ligt tussen 20 en 40 b. Bij een koud klimaat komt minder MS voor. c. Bij vrouwen komt MS 1.5x vaker voor dan bij mannen. d. nieuwe aanval van of verergering van klachten heet een ‘’schub’’. koud klimaat komt het minder vaak voor
Een Chiari II malformatie wordt onder andere gekenmertk door een spinale meningomyelokèle. a. Juist b. Onjuist juist
Waar geneest een meniscusruptuur het best? a. Binnenste derde deel b. Middelste derde deel c. Buitenste derde deel buitenste
Een geschikte test om te differentiëren tussen een flexibele platvoet of een rigide platvoet is de: a. test van Hirschberg b. test van Hirschsprung c. Test van Hübscher d. test van Lachman Hübscher
Bij migraine is het voorkomen in de familie in percentages uitgedrukt het dichtst bij: a. 50% b. 90% c. 20% 90%
Bij hoeveel procent van de mensen met een frozen shoulder is een conservatieve behandeling effectief? a. 30 b. 50 c. 70 d. 90 90%
Een risicofactor voor een ‘frozen shoulder’ is: a. Mannelijk geslacht b. Reumatoïde artritis c. Diabetes mellitus DM
Een patiënt presenteert zich met artritis en pijn bij het plassen. Welk symptoom zou de diagnose ziekte van Reiter bevestigen? a. koorts b. erythema c. conjunctivitis d. enthesitis conjunctivitus
Welke oogdruppels schrijft de huisarts voor bij episcleritis? a. Fenylefrine b. Azelastine c. Prednisolon d. Cromoglicinezuur prednisolon
Een 25-jarige man ziet niet goed waarbij het scherp zien afhankelijk is van de afstand. Hij heeft regelmatig hoofdpijn. Welke oogafwijking is het meest waarschijnlijk? a. Myopie b. Hypermetropie c. Astigmatisme d. Presbyopie hypermetropie
In welke fase van de normale slaap bevindt een patiënt met narcolepsie zich, als hij net overdag in slaap gevallen is? a. Nauwelijks slapend, de spieren zijn nog actief b. REM-slaap c. Slow-wave (diepe) slaap REM
Hoeveel procent van de patiënten met recidiverende uveïtis anterior heeft spondyloarhtritis? a. 10% b. 20% c: 40% d 50%. 50%
Bij welke metabole botziekte zijn pseudofracturen veel voorkomend? a. Hyperparathyreoïdie b. Osteoporose c. Ziekte van Paget d. Osteomalacie osteomalacie
Welke van de onderstaande diagnostische markers is het meest sensitief voor de diagnose reumatoïde artritis? a. Verhoogd BSE b. Verhoogd IgM-RF c. Verhoogd anti-CCP d. Verhoogd CRP anti-ccp
Wat draagt het meest bij aan een suboptimale behandeling van ADHD? a. Het inadequaat innemen van medicatie b. Inconsequent gedrag van de ouder(s) c. Het gebrek aan voorlichting aan docenten d. Lange wachttijden bij de psychiater leerkracht
Welke aandoening komt vaak samen voor met Arteriitis temporalis? a) De ziekte van Bechterew b) Migraine c) Polymyalgia Rheumatica d) De ziekte van Crohn. polymyalgia theumatica
Welke zenuwen zijn het vaakst aangedaan bij een Brughhoektumor: 8, 7
Bij welke van de onderstaande aandoeningen is een afwijkende voetzoolreflex het meest waarschijnlijk? a-de ziekte van alzheimer b- amyotrofische lateraalsclerose c-een cerebellaire aandoening d- zvparkinson ALS
Wat is geen anticholinerge bijwerking van Tricyclische Antidepressiva? A Droge mond B Blaasretentie C Diarree D Verslechtering glaucoom diarree
Wat past er in de CARS score bij affectiviteit? A. Overmatige weerstand tegen beïnvloeding van de onderzoeker. B. Onaangepaste belangstelling voor objecten C. Ernstige reacties op verandering D. Intensieve afstandelijkheid overmatige weerstand beinvloeding onderzoeker
een tendinitis calcarea bevinden de kleine verkalkingen zich vaker in de infraspinatuspees dan in de supraspinatus- of subscapularispees. a. juist b. onjuist onjuist, vooral in supraspinatus
U (huisarts) vermoedt een CVA bij een patiënt met een eenzijdige verlamming. U wilt de patiënt direct doorsturen naar de afdeling Neurologie. Voordat u de patiënt doorstuurt, start u met acetylsalicylzuur. a. Juist b. Onjuist onjuist
Hoeveel zenuwwortels treden uit de cervicale wervelkolom? a. 14 b. 16 c. 18 16
Liquor wordt geresorbeerd in de lichaampjes van Paccioni. A. Juist B. Onjuist juist
ADHD,onjuist? A. Dezelfde medicatie geldt voor jong en oud B. Leer- en taalontwikkelingsstoornis is meer voorkomend bij volwassenen C. Jongens zijn vaker aangedaan dan meisjes D. Op oudere leeftijd komt minder hyperreactiviteit voor B
Stelling I. Atrofische maculadegeneratie presenteert zich met drusen en meer pigmentatie Stelling II. Exsudatieve maculadegeneratie presenteert zich met bloedingen beiden waar
Welke breuk komt NIET voor na osteoporose? a. supracondylaire fractuur b. wervelfractuur c. radiusfractuur A, want dat is alleen bij kinderen
Welke klachten heb je bij een buckethandle meniscus? a. slotklachten b. instabiliteit slotklachten
Created by: Willie11