Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GÊibheann

Gaeilge

QuestionAnswer
Cé atá ag caint sa dán? An t-ainmhí
Cá bhfuil sé ag tús an dáin? Sna Teochreasa
Conas a mhothaíonn sé ag tús an dáin? Tá áthas air agus tá sé saor.
Cá bhfuil sé ag deireadh an dáin? Tá sé i ngéibhinn sa Zú.
Conas a mhothaíonn sé sa zú? Tá brón air, níl fuinneamh aige.
Cad é téama an dáin? Is é daoirse téama an dáin. Tá an t-ainmhí i ngéibhinn agus mothaíonn a thimpeallacht nadúrtha uaidh.
Cad é an meafar sa dán? Is meafar é an t-ainmhí don fhile. Bhí sí tinn agus ag fulaingt. Mhothaigh sí i géibhinnn san ospidéal,ní raibh saoirse aici.
Cad é an codarsnacht sa dán? Ag tús an dáin tá an t-ainmhí saor agus láidir ag deireadh an dáin tá sé lag agus i ngeibhinn.
Created by: marygalligan on 2014-02-27Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.