Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 17

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Is een beker om uit te eten of om uit drinken? drinken
Waar ga je naar toe, als je ziek bent? doketer
Hoe noem je iemand die de ramen lapt? glazenwasser
Is een pannenkoek rond of vierkant? rond
Waarmee eet je soep? lepel
Het is nu vrijdag ... eergisteren was het ...? woensdag
Kan een brommer vliegen of rijden? rijden
Is broccoli groente of fruit? groente
Is een mens een zoogdier? ja
Is een kip een mannetje of een vrouwtje? vrouwtje
Waar wonen meer mensen ... in een dorp of in een stad? stad
Waarmee kun je betalen ... met een pasje of met een sleutel? pasje
Hoe laat is het om middernacht? twaalf uur
Welke kleur heeft een komkommer? groen
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-19Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.