Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 16

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Wat gebruik je om het vlees mee te snijden? mes
Iemand met een laag salaris ... verdient hij veel of weinig? weinig
Heeft een mens vijf ogen? nee
Hoe noem je de dochter van je oom? nicht
Waarmee sla je een spijker in het hout? hamer
Is roken gezond of ongezond? ongezond
Wat doet een vogel in de lucht? vliegen
Vandaag is het vrijdag ... overmorgen is het ...? zondag
Wat kun je in een vaas zetten? bloemen
Wat is hoger ... een flat of een bungalow? flat
Eén uur ... is dat zestig minuten of zestig seconden? zestig minuten
Wat staat er in de woonkamer ... een plant of een struik? plant
Wat doet een slang ... kronkelen of rennen? kronkelen
Kerst ... is dat in september of in december? december
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-19Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.