Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 13

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Wat is lichter ... een ons of een kilo? ons
Hoe noem je de moeder van je moeder? oma / grootmoeder
Wat is de laatste maand van het jaar? december
Kun je rijst eten of drinken? eten
Hoe noem je het gebouw waar je films kunt bekijken? bioscoop
Als ik vrolijk ben ... ga ik dan lachen of huilen? lachen
Wat is eerder ... zes uur of half zeven? zes uur
Wat is gezonder ... snoep of fruit? fruit
Is een werkloze iemand zonder werk? ja
Het is nu vrijdag ... eergisteren was het ...? woensdag
Welke kleur heeft een ijsbeer? wit
Wat doe je met een nietmachine? nieten
Hoe heet de woning van een koning? paleis
Een paar sokken ... hoeveel sokken zijn dat precies? twee
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-19bad sites Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.