Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 12

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Hoveel benen heeft een mens? twee
Welk dier heeft een slurf? olifant
Welke dagen vallen in het weekend? zaterdag & zondag
Waarvoor gebruik je een pen? schrijven
Hoe noem je iemand die uit Nederland komt? Nederlander
Het is nu woensdag ... gisteren was het? dinsdag
Welke kleur heeft melk? wit
Welk seizoen is het warmst? zomer
Hoeveel wielen heeft een scooter? twee
Hoe heet iemand die auto's repareert? (auto)monteur
Hoeveel minuten zitten er in een uur? zestig
Waarmee kun je vla eten ... met een lepel of met een mes? lepel
Wie werkt op de boerderij? boer / boerin
Welke kleur heeft een ananas? geel
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-19Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.