Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 11

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Wat is koud ... water of vuur? water
Wat doe je meestal op een stoel? zitten
Hoveel kwartier heeft een uur? vier
Is een klomp een beroep of een ding? ding
Hoe noem je het geluid dat een hond maakt? baffen / geblaf
Wie is jonger ... een peuter of een puber? peuter
Is een trui kleding of voedsel? kleding
Welke kleur heeft een olifant? grijs
Waarop zie je hoe laat het is ... op een horloge of op een stok? horloge
Wat vliegt er door de lucht ... een vogel of een boom? vogel
Gebruikt een schilder een kwast of een hark? kwast
Is een cd rond of vierkant? rond
Waarmee kun je schrijven ... met een potlood of met een stekker? potlood
Wat doe je met speelgoed? spelen
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-19Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.