Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 10

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Wat is zuurder ... een citroen of een peer? citroen
Kun je schaatsen bij koud weer of bij warm weer? koud weer
Hoeveel dagen heeft een week? zeven
Op welke datum is het nieuwjaarsdag? 1 januari
Welke kleur heeft een tomaat? rood
Kan een paard hinniken of blaffen? hinniken
Als je een groot gezin hebt, heb je dan veel of weinig kinderen? veel
Is een kerk een gebouw of een pant? gebouw
Wat doet een vis ... zwemmen of sluipen? zwemmen
Wat doe je met een weegschaal? wegen
Is een kater een mannetje of een vrouwtje? mannetje
Hoeveel seconden heeft een minuut? zestig
Als het mistig is, heb je dan goed zicht of slecht zicht? slecht
Waar haal je medicijnen ... bij de apotheek of het postkantoor? apotheek
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-18Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.