Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 9

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Wanneer sneeuwt het het meest ... in de winter of in de lente? winter
Wat doe je uit een glas ... eten of drinken? drinken
Als je arm bent ... heb je dan veel geld of weinig geld? weinig
Wat doe je met een nagelschaar? knippen
Is een bloemkool groente of fruit? groente
Zijn schoenen om op te lopen of om op te drinken? lopen
Wat is later ... twaalf uur of half elf? twaalf uur
Welk jaargetijde komt er na zomer? herfst
Is een stier mannelijk of vrouwelijk? mannelijk
Wat doet een schilder? schilderen / verven
Woon je onder een dak of op een koffer? dak
Kun je met een auto rijden of vliegen? rijden
Wat is kleiner ... een lamp of een diepvrieskist? lamp
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-18Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.