Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 8

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Wat doe je in een bed ... slapen of koken? slapen
Hoeveel zijden heeft een driehoek? drie
Hoe smaakt suiker ... zoet of zuur? zoet
Hoe noem je het geluid dat een varken maakt? korren
Welk getal komt na negentien? twintig
Welke kleur heeft bloed? rood
Is je nichtje een jongen of een meisje? meisje
Kun je koek eten of drinken? eten
Is een gezicht vierkant of rond? rond
Wat is sneller ... en trein of een scooter? trein
Welke maand komt na mei? juni
Staat een fornuis in de keuken of in de schuur? keuken
Is ijs warm of koud? koud
Wordt iets duurder als er korting op zit? nee
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-18Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.