Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 7

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Is januari een seizoen of een maand? maand
Is een tante een mens of een dier? mens
Wat is zoeter ... melk of limonade? limonade
Hoveel seizoenen heeft een jaar? vier
Heeft de mens een lichaam? ja
Waar vind je kamers ... in een huis of in een auto? huis
Wat is duurder ... een trui van €5 of een trui van €30? trui van €30
Wat is de vierde maand van het jaar? april
Waar vind je een oven ... in de keuken of in de woonkamer? keuken
Wat dragen veel mensen om hun linkerpols? horloge
Waarmee kun je beter kijken ... met een bril of met een pet? bril
Als ik doof ben, kan ik dan niet zien of niet horen? horen
Wat is groter ... een eekhoorn of een kikker? eekhoorn
Hoeveel vingers heeft één hand? vijf
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-18Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.