Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 5

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Waarvoor gebruik je geld ... om te betalen of te eten? betalen
Hoe noem je de dochter van je tante? nicht
Hoe heet het als je geen haar op het hoofd hebt? kaal
Het is vandaag zaterdag ... overmorgen is het ...? maandag
Heeft een paard benen of poten? benen
Wat verkoopt een slager? vlees
Wat gebruikt een vogel om mee te vliegen? vleugels
Is zondag een werkdag of een vrije dag? vrije dag
Wat doe je meestal met een telefoon? bellen
Welke kleur heeft een aardbei? rood
Welke seizoen is het koudst? winter
Hoeveel wielen heeft een fiets? twee
Wat bakt een bakker? brood
Welke kleur heeft de lucht bij booi weer? blauw
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-18bad sites Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.