Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 4

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Schijnt de maan overdag of's nachts? 's nachts
Wat kun je maken met een kwast ... een schilderij of een foto? schilderij
Is een paarse hond fantasie or werkelijkheid? fantasie
Wie is er ouder: mijn vader of mijn broer? vader
Is een muis groot of klein? klein
Hoeveel uren heeft een dag? 24
Komt er uit de kraan alleen warm water? nee
Hoe noem je iemand die niet kan zien? blind
Is de zon rond of vierkant? rond
Wat duurt langer ... een dag of een jaar? jaar
Welk seizoen is warmer ... de herfst of de winter? herfst
Trek ik een jas aan als ik naar buiten ga of als ik naar binnen ga? buiten
Is een broek kleding of voedsel? kleding
Is moeder een beroep? nee
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-18Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.