Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korte vragen 2

Give a short answer to the question.

QuestionAnswer
Hoeveel vingers heeft een mens? tien
Kan een vliegtuig vliegen of varen? vliegen
Welke kleur hebben wolken, grijs of blauw? grijs
Wat duurt langer ... een uur of een kwartier? uur
Is een stoel op te zitten of om op te kijken? zitten
Wat is sterker ... wind of storm? storm
Hoe noem je de zoon van je oom? neef
Hoeveel neuzen heeft een mens? één
Kun je met een lepel enten of drinken? eten
Is een meisje een man of een vrouw? vrouw
Eet je's ochtends een ontbijt of een lunch? ontbijt
Valt sneeuw in de zomer of in de winter? winter
Heeft een mens vijf handen of twee handen? twee
Kees is volwassen en Anne is een kind ... wie is het jongst? Anne
Created by: pjrodkey13 on 2013-10-18Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.