or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Appendix 1-WOC

Words Often Confused

TermDefinition
evade Soru cevaplamaktan hile ile kaçma,yapılması gerekilen bir işden kaçınma
shirk tembellikten dolayı iş yapmaktan kaçma
duck eğilerek bir nesneden kaçma
dodge sağ sol yaparak bir nesneden kaçma
sway başkalarının fikirlerini etkileyerak onları düşüncelerinden döndürme
influence birilerini belli bir şekilde düşünmeye teşvik etmek
impress olumlu şekilde etkilemek
affect olumsuz bir şekilde etkilemek
real gerçek
genuine göründüğü gibi(nesne),dürüst ve içten(kişi)
natural insan yapımı olmayan
valid geçerli,toplum tarafından kabul edilmiş
wealthy para ve mal yönünden varlıklı
affluent parası olan ve bu parasını harcayabilen
well-off (sokak dili) oldukça varlıklı
rich (yemekte) çok malzemesi olduğundan sindirilmesi zor olan
extravagant abartılmış,makulün ötesinde
lavish üzerinde çok para harcanmış etkileyici şey
merchandise satılan mal(resmi)
ware fabrikada satılmak için üretilen eşya
commodity kar için satılan şey
stock bir dükkanda toplu satılan mal
Created by: Salihhh on 2013-09-29Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.