or...
Reset Password Free Sign Up


incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

2013_aprilis

QuestionAnswer
at the usual restaurant a szokásos étteremben
during the rest of the time az idő fennmaradó részében
Our friends stayed with us. A barátaink nálunk száltak meg.
abbey apátság
recipe/reszipi/ recept
rush rohanni
I rushed home haza rohantam
abbot apát
tyre repair shop gumijavító
car wash autómosó
foam hab
event organizer rendezvény szervező
depend on sth. függ v.mitől
finish doing sth. befejezni v.mit
I finished cooking at 11.pm. Este 11.kor hagytam abba a főzést.
recipe/reszipi/ recept(étel)
receipt/riszít/ bizonylat
goat kecske
occasion/ákeizsn/ alkalom
spice fűszer
spicy fűszeres
enthusiastic/in'thúziesztik/ lelkes
battle csata
cake süti
biscuit keksz
throne trón
surf the internet internetezni
possibly lehet
notice észrevenni
shelf polc
passage átjáró/folyosó
drop sth. leejteni v.mit
kind fajta/típus
a special kind of key egy különleges típusú kulcs
as amint
As she camein amint bejött
grass
narow keskeny
mend sth. megjavítani v.mit/varrni
path ösvény/gyalogút
not+either sem
she is not here either ő sincs itt
go down on your knees letérdelni
the authorities a hatóságok
decision/di'szizsn/ döntés
make a decision döntést hozni
at least legalább
For how long....? időtartamra kérdezünk
For how long did you stay there? Mennyi ideig maradtál ott?
Created by: prohuma on 2013-04-16Copyright ©2001-2014  StudyStack LLC   All rights reserved.