Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

50

QuestionAnswer
de huid skin skóra Skóra
net als just like oraz podobnie jak
iemands someone’s jeden czyimś
het uiterlijk appearances wygląd pozory
het postuur (posturen) figure postawa (pozycje) rysunek
het gezicht (gezichten) face twarzy (twarze) facebook
de mening (meningen) opinion opinia (opinie) opinia
je mening geven give your opinion wyrazić swoją opinię wyrazić swoją opinię
de dief (dieven) thief złodziej (złodzieje) złodziej
opeens suddenly nagle nagle
stelen to steal ukraść STEAL
de tas (tassen) bag torba (torebki) torba
gelukkig fortunately szczęśliwy szczęśliwie
de politie police policja policja
de politieagent (politieagenten) policeman Policjant (policjanci) policjant
de website (websites) website strona (strony) witryna internetowa
de compositietekening (compositietekeningen) police sketch composite sketch (Rysunki skład) szkic policji
sturen naar to send to wyślij wysłać do
complimenteren to compliment komplement pogratulować
het compliment (complimenten) compliment komplementem (komplement) komplement
een compliment geven/krijgen to give/to receive a compliment komplement / odbierania dać / otrzymać pochwałę
Wat heb je mooie ogen! You have beautiful eyes! Jakie masz piękne oczy! Masz piękne oczy!
het rokje (rokjes) skirt spódnica (spódnica) spódnica
fantastisch (adv.) fantastic fantastyczne (MR) fantastyczny
Wat zitje haar mooi! Your hair looks good! Co seat jej dość! Twoje włosy wyglądają dobrze!
nieuw (adv.) new nowy (MR) nowy
nationale (nationaal) national krajowy (krajowe) Krajowy
de complimentendag day of compliments complimentendag dzień lub komplementy
de tips (de tip) tips końcówki (tip) Porady
u hebt gekregen (krijgen) you got (to get) masz (pobierz) masz (aby)
de manier (manieren) manner sposób (sposób) Sposób-
Over wie heb je het? Who are you talking about? Kto ty rozmawiasz? Kto ty mówisz?
het papier paper papier papier
het vel papier piece of paper papier kawałek papieru
onderaan at the bottom w dolnej w dolnej
neutrale (neutraal) neutral obojętny (neutralny) neutralny
Lelijk in de luier, mooi in de sluier. An ugly duckling. Ugly w pieluchy, piękne zasłony. Brzydkie kaczątko.
Gefeliciteerd! Congratulations! Gratulacje! Gratulacje!
arriveren to arrive przybyć przyjazd
het huwelijk (huwelijken) anniversary; wedding małżeństwa (małżeństwo) rocznica, ślub
Proficiat! Congratulations! Gratulacje! Gratulacje!
gefeliciteerd (met) congratulations (on) Gratulacje (z) gratulacje (na)
de lieverd (lieverds) darling Drogi (droga) kochanie
van harte gefeliciteerd congratulations gratulacje gratulacje
charmante (charmant) charming uroczy (urok) uroczy
de jongeman (jongemannen) young man młodzież (młodzi mężczyźni) młody człowiek
blanke (blank) light Kaukaska (biała) światło
donkere (donker) dark ciemne (dark) ciemny
Created by: contact1