Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

48

QuestionAnswer
het nichtje (nichtjes) niece siostrzenica (kuzyni) siostrzenica
op schoot zitten (bij) to sit on the lap (of) na kolanach (at) siedzieć na kolanach (lub)
het bloemenjurkje (bloemenjurkjes) flowered dress kwiat sukienka (kwiatów, suknie) Kwitnące sukienka
het broertje (broertjes) little brother brat (bracia) braciszek
het neefje (neefjes) nephew bratanek (kuzyni) siostrzeniec
hij is net drie he just turned three był tylko trzy on po prostu odwrócił się trzy
bedoelen to mean oznaczać oznaczać
de vrouw (vrouwen) wife kobieta (kobiety) żona
het zoontje (zoontjes) son syn (synów) syn
de schoonzus (schoonzussen) sister-in-law siostra (siostry) szwagierka
Indonesisch(e) Indonesian Indonezyjski (e) Indonezyjski
Indonesië Indonesia Indonezja Indonezja
Hoe zit het met ... What about... Co ... Co ...
lange (lang) tall długi (długo) wysoki
bruine (bruin) brown brązowy (brown) brązowy
de haren (de haar) hair włosów (włosy) włosy
de vrijgezel (vrijgezellen) bachelor licencjat (jeleń) Kawaler
de zus (zussen) sister siostra (siostry) siostra
de zwager (zwagers) brother-in-law brat (teściowa) szwagier
de arm (armen) arm ramię (ramiona) ramię
op de arm carrying in his arms przez ramię trzymał w ramionach
het schatje (schatjes) darling dziecko (dzieci) kochanie
de krullen (de krul) curls curl (curl) loki
Kenia Kenya Kenia Kenia
mijn zus heeft ontmoet (ontmoeten) my sister met (to meet) Moja siostra spełnione (spełniają) z moją siostrą (do spełnienia)
ze waren (zijn) they were (to be) oni (są) były (są)
direct immediately bezpośrednio : Od zaraz
smoorverliefd fell in love chory z miłości zakochał się
de nicht (nichten) cousin kuzyn (kuzyni) kuzyn
paarse(paars) purple purpurowy (fioletowy) purpurowy
Canada Canada Kanada Kanada
de weduwe (weduwen/weduwes) widow wdowa (wdowy / wdowy) wdowa
de man (mannen) husband człowiek (mężczyźni) mąż
David is overleden (overlijden) David died (to die) David zmarł (śmierć) David zmarł (umrzeć)
wat erg how sad które jest bardzo jak smutno
de oom (ooms) uncle wujek (wujkowie) wujek
de tante (tantes) aunt ciotka (ciotki) ciotka
nieuwsgierig curious ciekawy ciekawy
de familierelatie (familierelaties) family relationships stosunki rodzinne (relacje rodzinne) relacje rodzinne
de neef(de neven) nephew bratanek (kuzyni) siostrzeniec
de kleinkinderen (het kleinkind) grandchildren wnuki (wnuk) wnuki
de oma (oma’s) grandmother babcia (babcia) babcia
ikzelf myself sobie sobie
de grootouders (de grootouder) grandparents dziadków (dziadek) dziadkowie
blij happy szczęśliwy szczęśliwy
de kleinzoon (kleinzonen) grandson wnuk (wnuków) wnuk
de kleindochter (kleindochters) granddaughter wnuczka (wnuczka) wnuczka
de stamboom (stambomen) family tree rodowód (rodowód) drzewo genealogiczne
het gezin (gezinnen) family rodziny (rodziny) rodzina
de grootmoeder (grootmoeders) grandmother babcia (babcia) babcia
de grootvader (grootvaders) grandfather dziadek (dziadek) dziadek
horen bij to belong to należą do należą do
de vriendin (vriendinnen) girlfriend przyjaciel (koleżanki) przyjaciółka
de vriend (vrienden) boyfriend przyjaciel (przyjaciele) chłopak
feliciteren to congratulate pogratulować pogratulować
het haar hair włosy włosy
de broer(broers) brother brat (bracia) brat
Created by: wobroh on 2013-03-07bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.