Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

47

QuestionAnswer
vanwege because of z powodu Z powodu
de seizoensuitverkoop seasonal clearance sezonowe sprzedaży sezonowy klirens
boffen to be lucky fuks mieć szczęście
Bof ik even! Lucky me! Świnka mnie! Szczęściara ze mnie!
de verkoper (verkopers) salesperson sprzedawca (sprzedawców) sprzedawca
de verkoopster (verkoopsters) saleslady Sprzedawczyni (sprzedawców) Sprzedawczyni
iets groens something green zielone coś zielone coś
iets blauws something blue Something Blue Something Blue
Dat is mooi! That’s good! To jest piękne! To dobrze!
Heb ik even geluk! Lucky me! Czy ja to powodzenia! Szczęściara ze mnie!
de baby’s (de baby) babies niemowlęta (baby) niemowlęta
de peuters (de peuter) toddlers Niemowlęta (maluch) maluchy
de kledingmaat (kledingmaten) size rozmiar sukni (rozmiar ubrania) rozmiar
antwoorden to answer odpowiedzieć odpowiedzieć
de schoenmaat (schoenmaten) shoe size buty (rozmiar buta) rozmiar buta
de aanwijzingen (de aanwijzing) directions instrukcje (instrukcje) trafić
de kledingwinkel (kledingwinkels) clothes store odzież (ubrania) store clothes
laten zien to show pokazać pokazać
achterin in the back z powrotem w plecy
grotere (groter) larger większy (większa) większy
de herenkleding men’s fashion odzież moda męska
t/m (= tot en met) from... to t / m (= w) od ... do
de kinderkleding children’s clothing dzieci odzież dziecięca
de meisjeskleding girls clothing odzież dziewczyna odzież dziewczyny
de jongenskleding boys clothing Odzież dziecięca Odzież dziecięca
Kleren maken de man. Clothes make the man. Szata czyni człowieka. Szata czyni człowieka.
de klemtoon ligt vast (vastliggen) Stress is fixed (to be fixed). ogniskowania jest stały (fixed) Stres jest stały (do zamocowania).
het plein (pleinen) town square kwadratowe (kwadraty) town square
Hoe zie je eruit? What do you look like? Jak wyglądasz? Co pan wygląda?
Mijn vader is een beetje dik ... My father is a bit stout ... Mój ojciec jest nieco gruba ... Mój ojciec był trochę niegrzeczny ...
binnenkort soon wkrótce wkrótce
het feest (feesten) party strona (strony) strona
niets nothing nic nic
net just tylko tylko
leren kennen to get to know wiedzieć do poznania
mooi (adv.) nicely ładny (MR) ładnie
de ouders (de ouder) parents rodzic (rodzic) rodzice
mijn ouders zijn getrouwd (trouwen) my parents are married (to marry) moi rodzice byli małżeństwem (żonaty) moi rodzice są małżeństwem (do zawarcia małżeństwa)
helemaal links all the way to the left lewej aż do lewej
naast next to następny obok
zitten to sit siedzieć siedzieć
blonde (blond) blond blonde (blond) blondynka
het zal wel goed zijn it will fit będzie dobrze będzie pasować
ruilen to exchange wymiana wymiana
Created by: contact1