Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

46

QuestionAnswer
de potloden (het potlood) pencils ołówek (pencil) ołówki
van links to the left od lewej w lewo
het kledingstuk (kledingstukken) clothing ubranie (odzież) odzież
de modeshow (modeshows) fashion show pokaz mody (pokazy mody) pokaz mody
de presentator (presentatoren) host Prezenter (prezenterzy) Gospodarz
beschrijven to describe opisać opisać
de modellen (het model) models modele (model) modele
welkom welcome powitanie powitanie
de heren (de heer) gentlemen Mr (Pan) Panowie
spetterende (spetterend) sparkling porywający (smashing) musujący
de trends (de trend) trends trendy (trend) trendy
wensen to wish chcieć życzyć
fantastische (fantastisch) fantastic fantastyczne (fantastyczne) fantastyczny
de show (shows) show show (show) pokazać
het jurkje (jurkjes) dress sukienka (suknie) Ubierać
de Schotse ruit tartan skirt tartan spódnica w szkocką kratę
de strik (strikken) bow wstążka (wstążki) łuk
de kraag (kragen) collar kołnierz (kołnierze) kołnierz
de kleuraccenten (het kleuraccent) colour accents kolorowe akcenty (jeden kolor) kolorowe akcenty
u ziet terug (terugzien) you can see (to see) spojrzeć wstecz (patrz wstecz) można zobaczyć (widzieć)
grijze (grijs) grey szary (grey) szary
gestreept (gestreepte) striped paski (paski) pasiasty
wijde (wijd) wide szeroka (szeroki) Szeroki
roze pink różowy różowy
de stippen (de stip) polka dots kropki (dot) polkadots
terugkomen in (s.v.) to come back in powrót w (sv) wrócić w
de onderrok (onderrokken) petticoat halka (halki) spódnica
tweedelig(e) two-piece dwóch części (e) dwuczęściowy
een tweedelig pak two-piece suit dwuczęściowy kombinezon dwuczęściowy garnitur
sportieve (sportief) leisure sportowe (sportowy) rozrywka
perfect (adv.) perfectly doskonale (MR) doskonale
het motief (motieven) pattern Motyw (motywy) wzorzec
de strepen (de streep) stripes paski (pasek) paski
met strepen striped z paskami pasiasty
geruit checkered w kratkę w kratkę
gestippeld polka dotted rozsiany polka dotted
gebloemd flowered kwiecisty kwiecisty
bedekken to cover okładka na pokrycie
ingevulde (ingevuld) filled in (to fill in) zakończone (zakończony) wypełnione (do wypełnienia)
rondkijken (s.v.) to look around rozejrzeć (sv) rozejrzeć się
(goed) passen bij to suit (well) (Dobra) mecz do potrzeb (również)
geloven to think wierzyć myśleć
iets speciaals something in particular coś specjalnego coś w szczególności
de gedachten (de gedachte) thinking about umysł (myśli) myśleć o
in gedachten hebben to think about something mieć na myśli myśleć o czymś
felle (fel) bright jasny (jasny) jasny
tenslotte after all w końcu ostatecznie
het knalrood bright red jasnoczerwony jasnoczerwony
de mode fashion moda moda
in de mode zijn to be in fashion modny się w sposób
passen to try on garnitur przymierzyć
de paskamers (de paskamer) fitting room pasowanych pokoje (garderoba) przymierzalnia
achter behind za za
de handen (de hand) hands ręce (ręka) siła robocza
Created by: contact1