Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

45

QuestionAnswer
het mantelpak (mantelpakken) lady’s two-piece suit suit (kombinezony) damski kostium dwuczęściowy
het T-shirt (T-shirts) t-shirt Koszulka (T-shirt) t-shirt
het jasje (jasjes) jacket kurtka (kurtki) kurtka
het colbert (colberts) jacket kurtka (kurtki) kurtka
het pak (pakken) suit suit (kombinezony) garnitur
het kostuum (kostuums) suit kostium (kostiumy) garnitur
de stropdas (stropdassen) tie związać (remisy) CJA
de vlinderstrik (vlinderstrikken) bow tie muszka (muszki) muszka
de jas (jassen) overcoat kurtka (płaszcz) płaszcz
de das (dassen) shawl tie (krawat) szal
de sjaal (sjaals) shawl szalik (chusty) szal
de handschoen (handschoenen) glove rękawice (rękawice) rękawica
dragen to wear nosić nosić
de mouwen (de mouw) sleeves rękawy (rękaw) Rękawy
lange/korte mouwen long/short sleeves długie / krótkie rękawy długie / krótkie rękawy
ik heb ... aan (aanhebben) I’m wearing (to wear) Mam ... do (nosić) Mam na sobie (do noszenia)
ik trek ... aan (aantrekken) I’m going to wear (to wear) I wyciągnąć ... do (przyciągnąć) Mam zamiar założyć (do noszenia)
de maat (maten) size wielkość (a) rozmiar
ik heb maat 42 1 have size 42 Mam rozmiar 42 1 masz rozmiar 42
hij is gekleed (kleden) he is dressed (to dress) jest ubrany (sukienka) jest ubrany (ubrać)
gekleed zijn in to be dressed in ubrany w być ubrany w
tweedehands second-hand z drugiej ręki z drugiej ręki
de kleren clothes ubrania odzież
goed staan to look good dobra pozycja dobrze wyglądać
de broek staatje goed you look good in those trousers spodnie statelet dobry dobrze wyglądasz w tych spodniach
het hoofd (hoofden) head głowicy (głowic) głowa
op je hoofd on your head na głowę na głowę
de muts (mutsen) knit cap czapka (kapelusze) dzianiny cap
de pet (petten) cap czapka (kapelusze) czapka
de hoed (hoeden) hat czapka (kapelusze) kapelusz
de hoofddoek (hoofddoeken) headscarf/hijab apaszka (welony) chusta / hidżab
ik heb ... op (ophebben) l am wearing (to wear) Mam ... na (ophebben) jestem sobie (do noszenia)
ik doe ... op (opdoen) l am going to wear (to wear) Ja ... on (zysk) l zamierzam nosić (do noszenia)
het ondergoed underwear bielizna bielizna
de onderbroek (onderbroeken) briefs bielizny (majtki) majtki
de slip (slips) underpants majtki (figi) slipy
het hemd (hemden) vest (undershirt) shirt (koszula) kamizelka (podkoszulek)
de bh (bh’s) brassiere biustonosz (stanik) stanik
de nachtkleding nightwear nocna nocna
de pyjama (pyjama’s) pyjamas piżamy (piżamy) piżama
de nachthemd (nachthemden) nightdress koszula nocna (nocna) nocna koszula
het nachtjapon (nachtjaponnen) nightdress koszula nocna (koszule nocne) nocna koszula
de badkleding swimsuit Kąpielówki strój kąpielowy
de bikini (bikini's) bikini bikini (bikini) bikini
het badpak (badpakken) bathing suit strój (strój kąpielowy) kostium kąpielowy
de zwembroek (zwembroeken) swimming trunks Kąpielowa (strój kąpielowy) kąpielówki
de voeten (de voet) feet stóp (stopa) stóp
aan je voeten on your feet u Twoich stóp na nogi
de benen(het been) legs etap (a) nogi
de sok (sokken) sock skarpety (skarpetki) skarpetka
de panty (panty’s) tights rajstop (trykotów) rajstopy
de kous (kousen) stocking Podwiązki (pończochy) stocking
de schoenen(de schoen) shoes buty (buty) obuwie
de laarzen (de laars) boots uruchamiania (boot) buty
de gymschoenen (de gymschoen) trainers te trampki (sneaker) Trenerzy
de sportschoenen (de sportschoen) trainers buty (buty) Trenerzy
makkelijke (makkelijk) easy easy (łatwy) łatwy
de hakken (de hak) heels obcasy (pięty) obcasy
hoge hakken high heels wysokie obcasy wysokie obcasy
deze schoenen zitten lekker these shoes fit well te buty są ładne te buty dobrze dopasowane
passen to fit garnitur w celu dopasowania
de laarzen passen goed the boots fit well buty dobrze dopasowane buty dobrze dopasowane
het topje (topjes) tank top Końcówka (blaty) Tank Top
het hemdje (hemdjes) vest vest (kamizelka) kamizelka
Created by: contact1