Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

42

QuestionAnswer
hun them ich im
versus versus przeciw przeciw
een voorstel doen to make a proposition Wniosek do złożenia propozycji
dat lijkt me leuk I’d like that że wygląda jak zabawa Chciałbym, że
niet zo'n zin hebben do not feel like nie pomoże nie masz ochoty
Ik kan niet. 1 cannot. Nie mogę. One nie mogą.
trakteren to treat leczyć w leczeniu
aardig nice miło miło
stappen to go out kroki wychodzić
Waar gaan we heen? Where are we going? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy?
de opera (opera’s) opera opera (opera) opera
doe mij maar 1 prefer Wolę Kto woli
het uitje (uitjes) day trip getaway (wyjazdy) wycieczka
positief (adv.) positively pozytywne (Adv.) pozytywnie
negatief (adv.) negatively negatywny (Adv.) ujemnie
de reden (redenen) reason powód (powody) powód
de voorwaarde (voorwaarden) condition warunek (warunki) kondycjonowanie
de conditie (condities) condition warunek (warunki) kondycjonowanie
de gelijktijdigheid simultaneous situation jednoczesność jednoczesne sytuacja
de afwas dishes dania naczynia
de afwas doen to do the dishes zrobić naczynia robić naczynia
gezellig (adv.) enjoy przytulny (MR) cieszyć się
lekker (adv.) nice smaczne (MR) miło
staan to be written stać do zapisu
er zijn there are
in totaal in total w sumie w sumie
het balkon (balkons) balcony balkon (balkon) balkon
kosten costs kosztować koszty
per stuk a piece za sztukę kawałek
afhalen to fetch wybierać do pobrania
plaatsen reserveren to reserve seats for miejsc rezerwowych aby zarezerwować miejsca dla
dat kan that’s possible które mogą to potencjaÅ
als het kan If that is possible jak to może być Jeśli to potencjaÅ
nietwaar? right? nie? prawda?
de plaatsen zijn uitverkocht the seats are fully booked miejsca są wyprzedane miejsca są zajęte
(uitverkopen) (to be fully booked) (Wyprzedaż) (Aby być w pełni zarezerwowane)
op woensdag dan maar then we’ll go on Wednesday w środę, ale wtedy potem pójdziemy w środę
met z’n vieren four of us cztery Czterech z nas
de zaal (zalen) stalls pokój (pokoje) stajnie
voorin in the front front z przodu
de rij (rijen) row wiersz (wiersze) rząd
de plaatsen zijn gereserveerd (reserveren) seats are reserved (to be reserved) miejsca są zarezerwowane (Książka) fotele są zarezerwowane (zastrzeżona)
vroeg early wcześnie wcześnie
voordat before przed przed
noteren to note zauważyć zauważyć
ik heb genoteerd (noteren) l made a note (to make a note) Zacytowałem (wymienione) l zanotował (zanotować)
de rat (ratten) rat szczur (rat) szczur
driemaal three times trzykroć trzykrotnie
van tevoren before the show uprzednio przed koncertem
fijn great grzywna wielki
tot uw dienst you’re welcome do Twojej dyspozycji proszę bardzo
nogmaals one more time ponownie jeszcze raz
Created by: wobroh on 2013-03-07bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.