Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

41

QuestionAnswer
de musical (musicals) musical muzyczny (musical) musical
de advertentie (advertenties) advertisement reklama (ad) reklama
het geluk luck szczęście szczęście
geluk hebben to be lucky prosperować mieć szczęście
in de omgeving near to Obszar w pobliżu
de musicalliefhebbers (de musicalliefhebber) musical lovers Miłośnicy muzyczne (musical kochanka) Miłośnicy muzyczne
genieten van to enjoy cieszyć się cieszyć
brandende (brandend) burning spalania (spalanie) palenie
de liefde (de liefdes) love miłość (miłość) miłość
het is bewerkt (bewerken) it is adapted (to be adapted) został edytowany (edit) jest dostosowany (dostosowania)
bewerken tot to be adapted into Edytuj, aby być dostosowane do
door by przez przez
gaan over to be about go o być o
onmogelijke (onmogelijk) impossible niemożliwe (niemożliwe) niemożliwy
de driehoeksrelatie (driehoeksrelaties) triangular relationship trójkątny związek (związki trójkąt) trójkątny związek
gepassioneerde (gepassioneerd) passionate namiętny (namiętna) namiętny
de kunstenaar (kunstenaars) artist artysta (artyści) artysta
beeldschone (beeldschoon) beautiful piękne (piękne) piękny
de muze (muzen) muse muza (Muses) rozmyślać
de lerares (leraressen) teacher (0 nauczyciel (nauczyciele) nauczyciel (0
de lerares Frans French teacher nauczycielka języka francuskiego Nauczycielka języka francuskiego
statig(e) grand dostojny (e) wielki
reserveren to reserve rezerwa zastrzec
verwachten to expect oczekiwać oczekiwać
de liefhebbers (de liefhebber) lovers kochankowie (kochanka) zakochani
de kaarten (de kaart) tickets karty (karta) Bilety
bestellen to order zamówienie zamawiać
via via przez przez
het internet internet Internet Internet
schriftelijk (adv.) in writing pisanie (MR) w formie pisemnej
telefonisch (adv.) by phone telefon (MR) przez telefon
onze (ons) our nasza (nas) nasz
de site (sites) website strona (strony) witryna internetowa
de aanvang curtain up już Kurtyna w górę
de voorstelling (voorstellingen) performance show (przedstawień) Wydajność
bereikbaar available osiągalny dostępny
zowel ... als ... both...and both ... jako ... zarówno ... i
de relatie (relaties) relationship związek (relacja) związek
de kunstenares (kunstenaressen) artist (f) artysta (artyści) artysta (f)
de leraar (leraren) teacher (m) nauczyciel (nauczyciel) nauczyciel (m)
overdag during the day dzień w ciągu dnia
meevragen (s.v) to ask to come with us meevragen (sv) zapytać pójść z nami
hen them im im
een tijdje some time chwilę jakiś czas
we hebben gezien (zien) we have seen (to see) widzieliśmy (zobacz) Widzieliśmy (widzieć)
de strips (de strip) comic strips taśmy (taśmy) komiksy
een plezier doen (met) to do a favour za (z) zrobić przysługę
het bezoek (bezoeken) visit (to visit) wizyty (wizyt) odwiedzić (do odwiedzenia)
een bezoek aan to visit odwiedzać odwiedzić
Nelleke vertelde (vertellen) Nelleke told me (to tell) Nelleke powiedział (powiedzieć) Nelleke powiedział mi (powiedzieć)
me me mnie mnie
zeker zijn van to be sure pewny aby upewnić
de plaatsen (de plaats) seats miejsca (miejsce) Siedzenia
ik schenk in (inschenken) 1 pour (to pour) Daję w (napełnianie) 1 płynięcia (polać)
het glaasje (glaasjes) glass glass (szkło) szkło
terwijl while podczas podczas
Een dagje uit! A day trip! Dzień! Wycieczka!
Created by: contact1