Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

40

QuestionAnswer
bovendien also ponadto Również
noord north północ północ
het enkeltje (enkeltjes) one way Pojedynczy bilet (bilety w jedną stronę) w jedną stronę
het retourtje (retourtjes) round-trip ticket return (bilety powrotne) bilet w obie strony
de intercity (intercity’s) intercity Pociąg intercity (Intercity) międzymiastowy
het kasteel (kastelen) castle Zamek (zamki) zamek
het water over cross the water woda przekroczyć wody
U moet het water over. You must cross the water. Musisz wody. Musisz przejść przez wodę.
de veerpont (veerponten) ferryboat prom (prom) prom
met de veerpont to take a ferry promem się promem
het taxibedrijf (taxibedrijven) taxi company taxi (taxi) Firma taxi
de taxi (taxi’s) taxi taxi (taksówki) taxi
de brommertjes (het brommertje) mopeds na motorowery (motocykl) skutery
het lawaai noise hałas hałas
lawaai maken to make noise hałasować hałasować
de scooter (scooters) motor scooter skuter (skuter) skuter
ik voel me (zich voelen) l feel (to feel) I czuję (czuję) l feel (czuć)
jong (adv.) young młody (MR) młody
de enkele reis one way trip sposób Podróż w jedną stronę
het kaartje (kaartjes) ticket karta (karty) bilet
de heenreis outward journey podróż docelowa podróż docelowa
de terugreis journey back powrót Podróż z powrotem
de journalist (journalisten) journalist dziennikarz (dziennikarze) dziennikarz
de brommer (brommers) moped motocykl (motorower) motorower
de bus (bussen) coach autobus (autobusy) trener
het vliegtuig (vliegtuigen) airplane samolotu (samolot) samolot
fietsen to cycle rower do cyklu
de trein nemen to go by train pociągiem jechać pociągiem
ik stap uit (uitstappen) l get off (to get off) I wysiąść (off) l wysiąść (zejść)
de bus pakken to go by coach autobusem jechać autokarem
over de hele wereld all over the world całego świata całego świata
goede reis have a safe trip dobra wycieczka mają bezpieczną podróż
de school (scholen) school Szkoła (szkolny) szkoła
de toerist (toeristen) tourist turystów (turyści) turystyczny
een dagje uit a day trip dzień wycieczka
u komt aan (aankomen) you arrive (to arrive) przyjeździe (przyjazd) przyjeździe (przyjazd)
het Centraal Station Central Station Dworzec Centralny Dworzec Centralny
u staat (staan) you are standing (to stand) stoisz (podstawa) stoisz (do podstawy)
de stadswallen (de stadswal) town rampart wały (Wall) wał miasto
de boulevard (boulevards) boulevard boulevard (bulwary) bulwar
de basiliek (basilieken) Basilica bazylika (bazyliki) Bazylika
voer uit (uitvoeren) do (to do) Wykonanie (uruchomić) robić (zrobić)
een opdracht uitvoeren Kopieerblad to do a task Polecenie Kopiowanie arkusza wykonać zadanie
ophalen (s.v.) to fetch odzyskiwanie (sv) do pobrania
de buurvrouw (buurvrouwen) neighbour (f) sąsiad (sąsiedzi) sąsiad (f)
de buurman (buurmannen) neighbour (m) sąsiad (buurmannen) sąsiad (m)
de gymzaal (gymzalen) gym siłownia (siłownie) Sala gimnastyczna
de hulp help pomocnicze pomocy
om hulp vragen to ask for help poprosić o pomoc prosić o pomoc
Naar de bekende weg vragen. Ask for the sake of asking. Poprosić znajomą drogę. Przesłane przez wzgląd na pytania.
lopend walking trwają pieszy
het milieu environment środowiska środowisko
Created by: contact1