Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

38

QuestionAnswer
Weet u de weg naar ...? Could you tell me how to get to...? Czy znasz sposób na ...? Czy możesz mi powiedzieć jak dostać się do ...?
makkelijk (adv.) easy łatwe (MR) łatwy
vinden to find odnaleźć znaleźć
de stoplichten (het stoplicht) traffic lights ruchu (światła) światła
oversteken (s.v.) to cross the street crossing (sv) przejść przez ulicę
links left lewo lewo
de eerste (straat) links first (street) on the left pierwszy (ulica) w lewo pierwszy (ulica) na lewo
de meter (meters) metre metr (m) Metr
aan uw rechterhand at your right po prawej stronie na prawą
naar links to the left w lewo w lewo
aan de rechterkant on the right po stronie prawej na prawo
geen dank you’re welcome nie ma za co proszę bardzo
het plezier fun przyjemność Zabawa
veel plezier have fun bawić bawić
op zoek zijn naar to be looking for poszukiwania się szuka
de buurt (buurten) neighbourhood W pobliżu (dzielnice) sąsiedztwo
in de buurt in the neighbourhood w pobliżu w sąsiedztwie
Zijn jullie bekend hier? Are you from here? Czy wiadomo, tutaj? Jesteś tutaj?
nog maar only tylko tylko
Hoe kom ik bij ...? How do 1 get to...? Jak mogę dostać się do ...? Jak dostać się na ...?
er is there is jest jest
vlak bij near zamknąć blisko
het winkelcentrum (winkelcentrums/ winkelcentra) shopping centre centrum (centra handlowe / centra) centrum handlowe
het zebrapad (zebrapaden) pedestrian crossing pieszych (przejścia dla pieszych) przejście dla pieszych
rechtsaf to the right prawo w prawo
rechtdoor straight prosto prosto
rechtsaf gaan/rechtdoor gaan to go right/to go straight skręć w prawo / do przodu , aby przejść w prawo / prosto do
vanzelf automatically jaźń automatycznie
niets te danken you’re welcome proszę bardzo proszę bardzo
iets leuks something nice coś miłego coś miłego
jippie yeah yippee tak
het idee (ideeën) idea pomysł (pomysły) pomysł
goed idee good idea dobry pomysł dobry pomysł
brengen to take przynieść do podjęcia
linksaf to the left lewo w lewo
niets moeilijks aan hoor not hard at all nic trudno usłyszeć Nie trudno w ogóle
wat anders something else co jeszcze coś innego
meedenken to think with me myślący myśleć, ze mną
pap dad owsianka tata
graag gedaan you’re welcome proszę bardzo proszę bardzo
tekenen to draw rysować rysować
de route (routes) route trasy (drogi) trasa
(naar) de weg vragen to ask directions (To) pytać o drogę zawiera wskazówek
de stadsschouwburg (stadsschouwburgen) theatre teatr (Teatry miejskie) teatr
Mag ik wat vragen? Excuse me, can 1 ask you something? Czy mogę zapytać? Przepraszam, można zadać coś?
de weg wijzen to give directions sposób Udziela również wskazówek
het postkantoor (postkantoren) post office poczta (post) poczta
de bibliotheek (bibliotheken) library library (biblioteki) biblioteka
de VVV tourist information Tourist informacja turystyczna
moderne (modern) modern współczesny (modern) nowoczesny
het informatiecentrum (informatiecentra/ informatiecentrums) tourist information centre informacje (informacje / centra informacyjne) centrum informacji turystycznej
het toerisme tourism turystyka turystyka
Created by: contact1