Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

35

QuestionAnswer
het commentaar commentary komentarze komentarz
Om welke sport gaat het? Which sport do you hear? Który sport, jesteś? Który sport, słyszysz?
gaan om to be about przejdź do być o
de deelnemers (de deelnemer) contestants uczestników (uczestnik) Zawodnicy
de tijd (tijden) time Czas (w godzinach) czas
onder below pod poniżej
de editie (edities) edition g wydanie (wersje) Edition g
de marathon (marathons) marathon R, maraton (maratony) maraton R,
de organisatie (organisaties) organisation ©RCr* organizacja (organizacje) © RCR * organizacja
-hopen to hope fi/A p < Hope- nadzieję na FI / p <
razendsnelle (razendsnel) super quick szybki (szybko) super szybkie
het parcoursrecord (parcoursrecords) lap record it >e> t£j? rekord kursu (rekordy toru) rekord okrążenia to> e> t £ j?
moet uit de boeken must be broken \) $ 1 j musi zawierać książki może zostać przerwany \) $ 1 j
bereiken to achieve 0$\A&At f OS l/£G-, best A//TS'L/V»k‘-\5 2j» . participants U/Jp i OC Z dotrzeć do osiągnięcia 0 dolarów \ & f Na OS l / £ G, najlepiej / / TS'L / V »k '\ 5 2j» . Uczestnicy U / J i OC Z
ooit ever kiedykolwiek kiedykolwiek
de organisatie heeft gecontracteerd the organisation contracted 0 R 2 /f V' organizacja zleciła organizacja zakontraktowane 0 R 2 / f, v '
(contracteren) (to contract) ^ (Umowa) (Do umowy) ^
maar liefst as much as A Lt w górę jak A Lt
de atleten (de atleet) athletes /f TL € < sportowców (zawodnik) Sportowcy / f TL € <
die who i j«rr already «pC który kto i j «rr Już« pC
sneller quicker szybciej szybciej
de atleten hebben gelopen (lopen) athletes ran (to run) C sportowcy chodził (pieszo) sportowcy Ran (uruchomić) C
op het spel staan to be at stake ^ ^ eventually £,&€< wchodzić w grę być zagrożona ^ ^ Ostatecznie £, € & <
Olympische (Olympisch) Olympic QL-tM Olympic (Olympic) Olympic QL-tM
de kwalificatie (kwalificaties) 4C2 qualification fst-J kwalifikacji (kwalifikacje) 4C2 kwalifikacje fst-J
het woordenboek (woordenboeken) dictionary słownik (słowniki) słownik
het bord (borden) blackboard znak (znaki) tablica
beoefenen to do praktyka uwagi
een sport beoefenen to do a sport sportu zrobić sport
het voetbal football piłka nożna piłka nożna
aan voetbal doen to play football football zrobić grać w piłkę nożną
het hockey hockey Hokej hokej
op hockey zitten to play hockey siedzieć na lodzie gry w hokeja
de tennisles (tennislessen) tennis lessons tenis (tenis) lekcje tenisa
de voetbalclub (voetbalclubs) football club soccer (piłka nożna) klub piłkarski
bij een club zitten to be a member of a club siedzi w klubie być członkiem klubu
de hockeyclub hockey club lodzie Hockey Club
lid van een club zijn to be a member of a club członkiem klubu być członkiem klubu
tennissen to tennis tenis do tenisa
volleyballen to volleyball siatkówka do siatkówki
hockeyen to hockey hokej do hokeja
trainen to train pociąg trenować
de wedstrijd (wedstrijden) match gry (gry) Mecz
spelen to play grać grać
zwemmen to swim pływacki pływać
het populairst(e) most popular Najpopularniejsze (e) mostPopular
Wat zijn je hobby’s? 4C1 What are your hobbies? Jakie są Twoje hobby? 4C1 Jakie są Twoje hobby?
het sportprogramma (sportprogramma’s) television sport programme sport (sport) telewizyjne programy sportowe
Created by: contact1