Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

34

QuestionAnswer
de plakjes (het plakje) slices plasterki (slice) plastry
doe terug (terugdoen) put back (to put back) umieścić z powrotem (powrót do) umieścić z powrotem (do przywrócenia)
op smaak brengen met to season with Doprawić w sezonie
de peper pepper Pieprz pieprz
een opdracht geven to give an assignment Polecenie dać zadanie
de opdracht(opdrachten) assignment umowa (umowy) cesja
de instructie (instructies) instruction instrukcja (instrukcje) instrukcja
wees (zijn) be (to be) odrzucone (jego) be (być)
wat a little co trochę
aardiger nicer kinder ładniejszy
bakken to fry piec do smażenia
harder faster cefal szybciej
zitten to sit siedzieć siedzieć
ga maar (even) zitten to sit down (a while) śmiało (nawet) są usiąść (while)
onvriendelijk unfriendly nieprzyjazny nieprzyjazny
de aardappelsalade potato salad ziemniak sałatka ziemniaczana
fruiten to fry smażyć do smażenia
braden to roast pieczeń upiec
schillen to peel skórka obierać
raspen to grate ruszt na ruszt
persen to squeeze ściskać wycisnąć
combineren to combine połączyć połączenie
brunchen to brunch przekąska do Brunch
stevig(e) hearty stałe (e) serdeczny
het beleg (sandwich) filling Oblężenie (Sandwich) wypełnienie
en drinken er koffie of thee bij and drink coffee or tea with it i wypić kawę lub herbatę w i wypić kawę lub herbatę z nim
de kwark soft-curd cheese quark miękki ser twarogowy
zelfs even nawet równie
helemaal niet not at all wcale nie wcale nie
de culturen (de cultuur) cultures hodowle (kultury) Hodowle
de lunch bestaat uit (bestaan uit) lunch consists of (to consist of) Lunch składa się (składać) Lunch składa się z (i polegać)
vooraf as a starter uprzednio jako starter
toe for dessert do na deser
het diner (diners) dinner obiad (kolacje) obiad
dineren to dine obiad na obiad
chic stylish szyk elegancki
heel af en toe only once in a while bardzo rzadko tylko raz w czasie
de avondmaaltijd (avondmaaltijden) dinner Wieczorny posiłek (kolacje) obiad
traditionele (traditioneel) traditional Tradycyjny (Traditional) tradycyjny
tegenwoordig nowadays w dzisiejszych czasach w dzisiejszych czasach
zo nu en dan now and then sporadycznie teraz, a następnie
de taco’s (de taco) tacos tacos (Taco) tacos
de wraps (de wrap) wraps okłady (wrap) okłady
zoals such as jak zoals
de frequentiewoorden (het frequentiewoord) frequency adverbs wyrazy częstotliwości (Częstotliwość słowo) przysłówki częstotliwości
gebeuren to happen zdarzyć się zdarzyć
de eetgewoontes (de eetgewoonte) eating habits dieta (nawyk jedzenia) nawyki żywieniowe
koud(e) cold zimna (e) zimno
typisch(e) typical zazwyczaj (e) typowy
Zo zout heb ik het nog nooit gegeten. I’ve never seen something quite like that. Salt jak nigdy nie jadłem. Nigdy nie widziałem, coś całkiem podoba.
aanbranden (s.v.) to scorch spalanie (sv) przypiekać
verdelen to divide dzielić dzielić
Created by: contact1