Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

32

QuestionAnswer
fitnessen to work out siłownia wypracowanie
Doe jij iets aan sport? What sport do you do? " Czy wiesz coś o sporcie? Jakie sporty zrobić? "
tijd maken to make time for Z-/V/J mieć czas do czasu Z-/V/J
iets lekkers something good Cotf coś miłego coś dobrego Cotf
nooit never nigdy nigdy
het webdesign web design webdesign projektowanie stron internetowych
streep door (doorstrepen) cross out (to cross out) skok (przekreślenie) przekreślić (aby skreślić)
onjuist(e) incorrect niepoprawny (e) nieprawidłowy
televisiekijken (s.v.) to watch television oglądania telewizji (sv) do oglądania telewizji
hardlopen (s.v.) to run uruchomiony (sv) do uruchomienia
Wat ga je doen? What are you going to do? Co zrobisz? Co masz zamiar zrobić?
douchen to shower prysznic do prysznica
het boek (boeken) book książka (książki) książka
chatten to chat pogawędzić rozmawiać
voetballen to play football piłka nożna grać w piłkę nożną
aan de slag gaan to get going do pracy zacząć zabawę
worden to become być stać
wakker worden to wake up obudzić się obudzić się
poetsen to brush polski wyszczotkować
tanden poetsen to brush your teeth szczotkowanie zębów do mycia zębów
de tand (tanden) tooth zęby (zęby) ząb
de krant(kranten) newspaper gazeta (gazeta) gazeta
het huishouden housekeeping gospodarstwo domowe gospodarowanie
het huishouden doen to do the housekeeping prowadzić gospodarstwo zrobić sprzątanie
de ramen lappen to clean the windows mycie okien do czyszczenia okien
de ramen (het raam) windows okna (okno) Okna
stofzuigen to hoover odkurzanie z odkurzaczem
dweilen to mop wycierać żartować
hierna after this poniżej po tym
halen to fetch złapać do pobrania
joggen to jog awansować pobiegać
ten slotte finally Wreszcie, w końcu
het bed (bedden) bed (łóżko) łóżko
naar bed gaan to go to bed iść do łóżka iść do łóżka
de bladzijde (bladzijden/bladzijdes) page strona (strony / strony) strona
tegen middernacht around midnight północ Około północy
de tijdstippen (het tijdstip) time czasy (czas) czas
het verhaal (verhalen) story story (opowiadania) historia
structureren to structure strukturyzacji strukturyzacji
tot slot finally Wreszcie, w końcu
doordeweekse (doordeweeks) during the week tygodnia (w dni powszednie) w ciągu tygodnia
ik blijf tot 8.00 uur liggen 1 stay in bed until 8 Ciągle do 8:00 są 1 w łóżku aż do 8
liggen to lie kłamać kłamać
de inversie inversion inwersja inwersja
afwassen (s.v.) to do the dishes umyć (sv) robić naczynia
slapen to sleep spać spać
de activiteiten (de activiteit) activities aktywność (aktywność) Działania
de film (films) film film (filmy) film
naar de film gaan to go to the cinema chodzić do kina iść do kina
het fitnesscentrum (fitnesscentrums/ fitnesscentra) fitness centre Fitness (kluby fitness / fitnes centra) centrum fitness
Created by: contact1