Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

30

QuestionAnswer
het verstand mind umysł Pilnuj
gezond verstand common sense zdrowy rozsądek zdroworozsądkowym
bewuste (bewust) conscious świadome (świadomość) przytomny
gevarieerd varied zróżnicowane zróżnicowane
te too do zbyt
bewegen to exercise przenieść do wykonywania
het vet (vetten) fat tłuszczu (tłuszcz) bufon
volop a lot w obfitości wiele
ga om met (omgaan met) to deal with przejść z (uchwyt) do czynienia z
veilig (adv.) safe bezpieczny (MR) bezpieczny
de vakken(het vak) sections pudełka (box) działy
gevarieerde (gevarieerd) varied zróżnicowane (zróżnicowane) zróżnicowane
de maaltijden (de maaltijd) meals wyżywienie (posiłki) Posiłki
klaarmaken to prepare przygotować przygotowania
de adviezen (het advies) advices doradztwo (doradztwo) Porady
het voedsel food jedzenie jedzenie
belangrijk important ważny ważny
het lichaam (lichamen) body organ (organy) ciało
genoeg enough wystarczająco wystarczająco
de voedingsstoffen nutrients składniki odżywcze odżywcze
meer dan genoeg more than enough za dużo za dużo
de rijst rice ryż ryż
de pasta pasta paste makaron
de peulvruchten (de peulvrucht) dried peas and beans impulsy (strączkowych) suszone groch i fasola
het recept (recepten) recipe receptury (przepis) przepis
de voeding nutrition zasilanie odżywianie
aanvullen met to supplement with w komplecie z do uzupełniania
de olie oil olej olej
denken to think myśleć myśleć
weinig little mało mało
minder less mniej mniej
de vleesvervangers (de vleesvervanger) meat substitutes substytuty mięsa (substytut mięsa) substytuty mięsa
de spijsvertering digestion trawienie trawienie
het vocht liquid wilgoć zlikwidować
het minst(e) minimum najmniej (e) minimum
vergeten to forget zapomnieć zapomnieć
leven to live życie żyć
vooral especially szczególnie Szczególnie
blijven to stay pozostawać zatrzymać
op gewicht blijven to keep your weight in check utrzymanie wagi , aby utrzymać swoją wagę w ryzach
het risico (risico's) risk ryzyka (zagrożenia) ryzyko
de ziektes (de ziekte) diseases choroby (choroba) Choroby
de diabetes diabetes cukrzyca cukrzyca
de kanker cancer rak rak
verzadigde(e) saturated nasycone (e) nasycony
verzadigd vet 3C5a saturated fat tłuszczów nasyconych 3C5a tłuszczów nasyconych
het best(e) 3C5b best najlepsze (e) 3C5b najlepszy
het meest(e) 3C6 most większość (e) 3C6 gronowego
het liefst(e) 3C6a prefer, preferably korzystnie (e) 3C6a korzystnie, zwłaszcza
schrijf op (opschrijven) write down (to write down) pisać na (zapis) zapisywać (zapisać)
favoriete (favoriet) favourite ulubionych (ulubione) ulubiony
de lunch (lunches) lunch lunch (obiad) lunch
het avondeten 3C7a dinner kolacja 3C7a obiad
de leestekst (leesteksten) text przeczytanie tekstu (czytanie tekstów) tekst
verbinden to connect łącze połączyć
onderstrepen to underline podkreślać podkreślenie
gezond(e) healthy zdrowe (e) zdrowy
veilig(e) safe bezpieczny (e) bezpieczny
Created by: wobroh on 2013-03-06bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.