Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

29

QuestionAnswer
de mogelijkheden (de mogelijkheid) possibilities możliwości (zdolności) możliwości
de cola Coke, cola cola Koks,
de augurken (de augurk) gherkins korniszony (słone) korniszony
het kattenvoer cat food cat karma dla kotów
de lucifers (de lucifer) matches mecze (mecz) mecze
de beschuit (beschuiten) Dutch rusk Suchary (suchary) Holenderski suchar
het flesje (flesjes) bottle butelki (butelka) butelka
het zakje (zakjes) package torba (torebki) Pakiet
het blikje (blikjes) can cyny (puszek) puszka
het doosje (de doosjes) box pole (pola) stragan
Van alle markten thuis zijn. To be a jack-of-all-trades. Wszystkich branż są. Aby być jack-of-all-transakcji.
Mag het ietsje meer zijn? Could 1 give you a bit more? To może być trochę więcej? Można dać nieco więcej?
de broodafdeling bread section Dział chleb Sekcja chleb
meelopen to walk with you shadowing chodzić z tobą
volkoren wholemeal pełnoziarniste mąka razowa
een heel volkoren one wholemeal bread Cała razowy Jeden chleb razowy
gesneden (snijden) sliced cut (cut) w plasterkach
het schap (schappen) shelf półka (półki) półka
achter behind za za
zelf yourself się sobie
de kassa (kassa’s) cash point kasy (POS) bankomat
de zuivelafdeling diary products dział nabiał produkty mleczarskie
u loopt ... uit (uitlopen) walk down (to walk down) pieszo ... off (stop) Spacer w dół (na spacer w dół)
het gangpad (gangpaden) aisle korytarza (korytarza) przejście
helemaal (adv.) all the way całkowicie (MR) na drodze
extra extra dodatkowy dodatkowy
belegen matured dojrzały dojrzała
(extra) belegen kaas (extra) matured cheese (Extra) dojrzały ser (Extra) dojrzewające sery
plat(te) flat mieszkanie (zbyt) mieszkanie
het probleem (problemen) problem problem (problemy) problem
geen probleem no problem no problem no problem
de wasknijpers (de wasknijper) clothes-pegs do bielizny (clothespin) ubrania-kołki
de artikelen (het artikel) goods Artykuły (artykuł) Towary
huishoudelijke artikelen household goods artykuły gospodarstwa domowego AGD
rechts at the right prawo w prawo
de zuivel diary nabiał pamiętnik
de melkproducten (het melkproduct) milk products mleka (mleko) Produkty nabiałowe
het koelvak (koelvakken) refrigerated display chłodnia (lodówki) chłodnicza
de verkoopmedewerker (verkoopmedewerkers) salesperson sprzedawca (Pracownicy sprzedaży) sprzedawca
de afdeling (afdelingen) section dział (dział) sekcja
op zoek gaan naar to look for szukać szukać
het gesprek (gesprekken) conversation połączeń (call) rozmowa
een gesprek voeren to have a conversation rozmowa do rozmowy
verschillende (verschillend) different kilka (różnych) inny
gezond (adv.) healthy zdrowy (MR) zdrowy
de schijf (schijven) diagram disc dysk (i) Schemat płyty
de schijf van vijf the five principle ingredients of a proper diet Piramida pięć składników, co do zasady lub Właściwa dieta
passen bij to belong to dopasowywanie należą do
meerdere more wielokrotność więcej
Created by: contact1bad sites Copyright ©2001-2016  StudyStack LLC   All rights reserved.