Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

27

QuestionAnswer
de groentesoorten (de groentesoort) types of vegetable warzywa (gatunki roślinne) rodzaje warzyw
de rodekool red cabbage kapusta czerwona kapusta
Wie is er aan de beurt? Whose turn is it? Kto będzie następny? Czyja kolej?
Wie mag ik helpen? Who can 1 help? Kto może pomóc? 1 Kto może pomóc?
helpen to help pomocy aby pomóc
zegt u het maar What would you like? to powiedzieć Czego chcesz?
Hoeveel wilt u (er)? How many would you like? Ile można by (nie)? Ile chcesz?
Hoeveel mag het zijn? How much would you like? Ile chcesz? Ile chcesz?
Anders nog iets? Would you like anything else? Coś jeszcze? Chcesz coś jeszcze?
halve (half) half pół (połowa) pół
een halve kilo half a kilogram jeden funt pół kilogram
het rundvlees beef Wołowina wołowina
mager(e) lean pochylić (e) Lean
anderhalf (anderhalve) one and a half ½ (pół) Jeden i pół
het stukje (stukjes) piece sztukę (szt.) kawałek
een ons of twee one or two hundred grammes uncji lub dwa Jeden lub dwieście gramów
pikante (pikant) spicy pikantny (ostre) pikantny
de worstjes (het worstje) sausages kiełbasa (sausage) Kiełbasy
betalen to pay płacić płacić
afrekenen (s.v.) to pay checkout (sv) płacić
Hoeveel krijgt u van me? How much do 1 owe you? Ile jestem ci winien? Ile 1 winien?
Hoeveel is het (bij elkaar)? How much does that make? Ile to kosztuje (razem)? Ile to czyni?
informeren naar to ask about zapytać zapytać o
de prijs (prijzen) price Cena (s) cena
Hoe duur is ...? How much is...? Ile to jest ...? Ile to jest ...?
Hoeveel kost ...? How much is...? Jak dużo? ... Ile to jest ...?
de aanbieding (aanbiedingen) special offer Oferta (oferty) oferta specjalna
in de aanbieding zijn to be on offer w sprzedaży się w ofercie
dat scheelt (schelen) what a difference (to make a difference) która zbawia (opieka) co za różnica (aby różnica)
goedkoop cheap tani tani
ongeveer about o o
het rookspek smoked bacon boczek boczek wędzony
de blokjes (het blokje) diced bloki (blok) pokrojone w kostkę
snijden to cut ciąć wyciąć
allebei both zarówno zarówno
de vleeswaren cold cuts mięso coldcuts
U hebt zeker geen kippenbouten? Do you have any drumsticks? Masz na pewno nie nogi kurczaka? Czy masz jakieś pałeczki?
de kippenbouten (de kippenbout) drumsticks Uda z kurczaka (udko z kurczaka) podudzia
de winkel (winkels) shop shop (zakupy) sklep
de overkant other side W poprzek otherside
aan de overkant on the other side w poprzek z drugiej strony
de collega’s (de collega) colleagues koledzy (fellow) koledzy
naartoe gaan to go to iść , aby przejść do
pinnen PIN payment szpilki Płatność PIN
het tasje (tasjes) bag torba (torebki) torba
de boodschappentas (boodschappentassen) shopping bag torba (Zakupy) torba na zakupy
nog een fijne dag have a nice day miłego dnia miłego dnia
het geld money pieniądze pieniądze
het muntstuk (muntstukken) coin monety (monety) moneta
het bankbiljet (bankbiljetten) banknote Banknot (banknoty) banknotów
de munten (de munt) coins monety (waluta) monety
de (euro)cent euro cent z (euro) centa eurocentów
het/de gram gram / gram gram
de winkeliers (de winkelier) shopkeepers sprzedawcy (przedstawiciela) strażnicy sklep
steeds still zawsze jeszcze
het stuk (stukken) piece sztukę (szt.) kawałek
de fruitsoorten (de fruitsoort) types of fruit owoce (owoce) rodzajów owoców
Created by: contact1