Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

25

QuestionAnswer
bitterder more bitter gorzki bardziej gorzkie
groter bigger większy większy
het warmst(e) warmest najcieplejszym (e) najcieplejsze
het nieuwst(e) newest Ostatnio (e) Najnowszy
het zachtst(e) softest najcichszy (e) najcichszy
het verst(e) most fresh najdalej (e) świeży moszcz
het viest(e) dirtiest Viest (e) najbrudniejsze
het koudst(e) coldest najzimniejszy (e) Najzimniejszy
het zuurst(e) most sour zuurst (e) najbardziej kwaśny
het oudst(e) oldest najstarszych (e) Najstarszy
het bitterst(e) most bitter najbardziej gorzkie (e) najbardziej gorzkie
het lekkerst(e) best najsmaczniejsze (e) najlepszy
het grootst(e) biggest największa (e) Największym
het duurst(e) most expensive Najdroższe (e) najdroższe
let op (opletten) note (to note) watch (zegarek) note (zauważyć)
de pinda’s (de pinda) peanuts orzeszków ziemnych (arachidowy) orzeszki ziemne
de chips chips żetony chipsy ziemniaczane
zout salty sól słony
de citroenen (de citroen) lemons cytryny (cytryna) cytryny
zuur sour kwas kwaśny
hartig savoury cząber cząber
de worst (worsten) sausage kiełbasa (sausage) kiełbasa
dat smaakt (smaken) it tastes (to taste) że gusta (smaki) smakuje (do smaku)
of if lub jeśli
de chocolade chocolate Czekolada czekolada
kopen to buy kupować kupić
het boodschappenlijstje shopping list zakupy Lista zakupów
die those który Ci,
de boontjes (het boontje) beans ziarna (fasola) fasola
rare (raar) funny dziwne (dziwne) zabawny
de tomaten (de tomaat) tomatoes pomidory (pomidory) pomidory
het bosje (bosjes) bunch Bush (krzewów) pęczek
de radijs (radijzen) radish Rzodkiewka (rzodkiewka) rzodkiewka
gemengde (gemengd) mixed mieszanej (blended) mieszany
de salade (salades) salad sałatki (sałatki) sałatka
dichtbij close by zamknąć blisko
verder weg further away od further away
Ik heb geen zin! 1 don’t feel like it! Nie chcę! 1 nie mam na to ochoty!
zin hebben om te to feel like sensu czuć się jak
ongezond unhealthy niezdrowy niezdrowy
zin hebben in to feel like sensu czuć się jak
praten to talk mówić rozmawiać
volgen to follow śledzić do naśladowania
Waar hebt u zin in? What do you feel like doing? Gdzie masz ochotę? Co masz ochotę?
koken to cook gotować gotować
gek zijn op to love czuły kochać
de chocoladevla chocolate custard budyń czekoladowy budyń czekoladowy
Over smaak valt niet te twisten. There is no accounting for taste. Nie można się spierać o smaku. Nie ma stanowiące smaku.
zuurder more sour kwaśny bardziej kwaśny
ouder older rodzic starsze
Created by: contact1