Busy. Please wait.
or

Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the email address associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know (0)
Know (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

24

QuestionAnswer
het ontbijt breakfast śniadanie Śniadanie
minstens at least co najmniej co najmniej
het witbrood white bread biały chleb pieczywo białe
het bruinbrood brown bread brązowy chleb brązowy chleb
de croissant (croissants) croissant croissant (rogalik) rogalik
de boter butter masło Masło
de cornflakes cornflakes płatki kukurydziane płatki kukurydziane
de (verse) jus (freshly squeezed) orange juice (świeże) soku (Świeżo wyciskany) Sok pomarańczowy
de smeerleverworst meat paste pasztetowa smarowanie pasta mięso
de cracker (crackers) cracker cracker (crackers) krakers
het broodje (broodjes) bun rolka (rolka) kok
het beschuitje (beschuitjes) biscuit rusk herbatniki (ciastka) suchar suchar
de boterhamworst luncheon meat mielonka mielonka
de jam jam jam dżem
de kop (koppen) cup głowicy (głowic) puchar
de kaas (kazen) cheese ser (ser) ser
de ham ham szynka szynka
de pindakaas peanut butter masło orzechowe masło orzechowe
de yoghurt yoghurt jogurt jogurt
het ei (eieren) egg jaja (jaja) jajko
de beker (bekers) mug szklanki (kubki) komar
de salami salami Salami salami
de hagelslag chocolate sprinkles kropi czekolada kropi
de muesli muesli muesli muesli
de krentenbol (krentenbollen) currant bun kok (bułki) bun porzeczka
de thee tea Herbata herbata
Notitie sandwich Memorandum kanapka
het brood (broden) bread chleb (bochenki) chleb
de boterham (boterhammen) slice of bread kanapek (kanapki) kromka chleba
smeren to spread smarować rozprzestrzeniać
warm warm gorąco gorąco
zitten to sit siedzieć siedzieć
aan het ontbijt at breakfast na śniadanie na śniadanie
roepen to call wezwać zadzwonić
brengen to bring przynieść przynieść
zacht(e) soft boiled miękkie (e) miękko
het sinaasappelsap orange juice sok pomarańczowy sok pomarańczowy
koud cold zimno zimno
het spijt me I’m sorry Przykro mi Przykro mi
drukke (druk) busy zajęty (busy) zajęty
het excuus (excuses) excuse usprawiedliwienia (usprawiedliwienie) usprawiedliwiać
gewoon (adv.) just tylko (MR) tylko
kleiner smaller mniej węższy
het kleinst(e) smallest najmniejsza (e) Najmniejszy
gaat u toch naar het Hilton Why don’t you go to the Hilton? nadal iść do hotelu Hilton Dlaczego nie pójdziesz do Hilton?
het best(e) best najlepsze (e) najlepszy
zachter softer miękka miękka
verser fresher świeższe świeższe
duurder more expensive drogi droższe
duur expensive czas trwania drogi
nieuwer newer nowsze nowsze
viezer dirtier brudniejsze brudniejsze
kouder colder zimniej zimniej
Created by: contact1