Welcome to StudyStack, where users create FlashCards and share them with others. Click on the large flashcard to flip it over. Then click the green, red, or yellow box to move the current card to that box. Below the flashcards are blue buttons for other activities that you can try to study the same information.
Test Android StudyStack App
Please help StudyStack get a grant! Vote here.
or...
Reset Password Free Sign Up

Free flashcards for serious fun studying. Create your own or use sets shared by other students and teachers.Remove Ads
incorrect cards (0)
correct cards (0)
remaining cards (0)
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the Correct box, the DOWN ARROW key to move the card to the Incorrect box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

Correct box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cardsEmbed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

22

QuestionAnswer
jarig zijn to have a birthday urodziny mieć urodziny
het persbericht (de persberichten) press release informacja prasowa (komunikaty prasowe) prasowym
kort (adv.) - krótki (MR) -
sinds kort recently niedawno niedawno
vriendelijke (vriendelijk) friendly przyjazny (friendly) przyjazny
serveren to serve służyć służyć
biologische (biologisch) biological biologiczne (organiczne) biologiczny
per per przez przez
per jaargetijde per season od sezonu w sezonie
verse (vers) fresh świeże (świeże) świeży
het fruit fruit Owoc owoc
gegrilde (gegrild) grilled grilla (z grilla) grillowany
het menu (de menu’s) menu menu (menu) menu
de sla salad sałata sałatka
de vijgen (de vijg) figs fig (rys.) figi
de ui (uien) onion cebula (cebula) cebula
de paddenstoelen (de paddenstoel) mushrooms grzyby (grzyby) grzyby
het lamsvlees mutton jagnięcina baranina
breed (brede) large szeroka (szeroki) duży
het assortiment (de assortimenten) assortment zakres (range) asortyment
het café is geopend (geopend zijn) the restaurant is open (to be open) Kafejka jest otwarty (open) Restauracja czynna jest (być otwarte)
tot en met until włącznie do
de keuken (de keukens) kitchen kuchnia (kuchnia) kuchnia
uitnodigen (s.v.) to invite Zaproś (sv) zaprosić
het etentje (de etentjes) dinner kolacja (posiłki) obiad
opbellen (s.v.) to call zadzwoń (sv) zadzwonić
hem him go go
haar her jej re
vertellen to tell powiedzieć powiedzieć
Maart roert zijn staart. March comes in like a lion and goes out as a lamb. Marca porusza ogonem. Marzec przychodzi jak lew i gaśnie jak baranek.
April doet wat hij wil. April is the cruellest month. Kwietnia robi, co chce. Kwiecień jest okrutny miesiąc pragnienie.
In mei leggen alle vogeltjes een ei. As welcome as the flowers of May. W maju wszystkie ptaki leżały jajka. Półoś powitanie kwiaty maja.
de klemtoon (de klemtonen) stress focus (akcenty) stres
het accent (de accenten) emphasis akcent (akcenty) nacisk
vast fixed ustalony ustalony
vallen op to be on spaść na się na
tweede second drugi drugi
derde third trzeci trzeci
Doe jij vandaag de boodschappen? Will you do the shopping today? Czy zakupy dzisiaj? Zrobisz zakupy dzisiaj?
Ik lust geen spruitjes 1 don’t like Brussels sprouts Nie lubię brukselki 1 nie lubię brukselki
avondeten to have dinner kolacja na kolację
lekker vinden to like jak to lubić
de karbonades (de karbonade) pork chops kotlety (kotlety) schabowe
lusten to like jak lubić
het bord (borden) plate znak (znaki) płyta
leegeten (s.v.) to finish pusty jedzenie (sv) , aby zakończyć
gele (geel) yellow żółty (yellow) żółty
de vla custard Krem krem
gele vla custard żółty custard krem
de verjaardagskalender (de birthday calendar kalendarz urodziny ( Kalendarz urodzinowy
Created by: wobroh on 2013-03-05bad sites Copyright ©2001-2015  StudyStack LLC   All rights reserved.